Tác giả
Tỳ khưu Ngộ Đạo (Maggabujjhano)

Đại đức Ngộ Đạo, thế danh Nguyễn Tấn Đỉnh, giáo thọ sư Abhidhamma và Pāli.

Tỳ khưu Giác Chánh

Hoà thượng Giác Chánh viên tịch lúc 17:45 ngày 07 tháng 02 năm 2020 nhằm ngày 14 tháng 01 Phật Lịch 2563.

Tỳ khưu Giới Nghiêm (Thitasīla Mahathera)

- Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravāda) Việt Nam.

- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

- Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

- Phó Chủ Tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia.

Nārada Mahā Thera

Hòa thượng Nārada (Nārada Mahā Thera) có thế danh là Sumanapala.

Tỳ khưu Giác Tuệ

Đại đức Giác Tuệ khi chưa xuất gia là Cư sĩ Đức Tài. Ông là giảng sư dạy môn Vi Diệu Pháp tại chùa Bửu Quang và có những tác phẩm về Vi Diệu Pháp.

Tỳ khưu Phước Định
Đại đức là Thạc sỹ Phật học- Ấn Độ. Hiện là cộng tác viên của tạp chí Phật giáo Nguyên thủy
Tỳ khưu Thiện Minh (Bhikkhu Suvijjo)

Tỳ khưu Thiện Minh (Tỳ khưu Siêu Minh)

GS Trần Phương Lan
Giáo sư Trần Phương Lan – Pháp danh Nguyên Tâm, giảng viên phụ trách môn Anh Văn Phật Pháp tại Học Viện Phật giáo Việt Nam
Tỳ khưu Kim Triệu
Tốt nghiệp Thạc Sỹ Phật học ở Ấn Độ trước năm 1975. Nghiên cứu và học thiền với nhiều vị Thiền sư nổi tiếng ở các nước Phật giáo trên thế giới. Hiện đang giảng dạy các khóa thiền ở Âu Mỹ và Việt Nam. Sáng lập 2 ngôi già lam ở Hoa Kỳ: Thích Ca Thiền Viện - Cali và Chùa Kỳ Viên - Washington DC
Tỳ khưu Thiện Tâm
Ngài là vị giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Nguyên Thủy
Tỳ khưu Hộ Tông (Bhikkhu Vaṅsarakkhita
Hòa thượng Hộ Tông, Maha Thera Vansarakkhita, có thế danh là Lê Văn Giảng, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1893, tại làng Tân An, quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc. Ngài xuất thân trong một gia đình trung lưu trí thức, thân phụ là ông Lê Văn Như, thân mẫu là bà Ðinh Thị Giêng.
Tỳ khưu Minh Châu

Hòa thượng Thích Minh Châu

Tỳ khưu Tịnh Sự (Mahāthero Santakicco)
ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ (MAHĀTHERO – SAṄTAKICCO)(1913 - 1984)
Mahā Thongkham Medhivongs
Pháp sư Thông Kham tên thật Lê Phùng Xuân, sanh năm 1920.
Như Quang
Nỗi lòng của tác giả khi viếng bốn chỗ động tâm - Ấn Độ
Phạm Kim Khánh
Ông là dịch giả cho Hòa thượng Narada vào thập niên 1950. Đã dịch hơn 80 tác phẩm xuất ở Việt Nam và Hải ngoại. Hiện nay ông ở Hoa Kỳ
Song Minh
Là một nhà thơ đang có triển vọng lớn
Tỳ khưu Định Phúc
Chùa Siêu Lý - Vĩnh Long
Tỳ khưu Bửu Chơn
Bhikkhu Nāga Mahā Thera
Tỳ khưu Nguyệt Thiên (Indacanda)
Tỳ khưu Nguyệt Thiên, thế danh Trương Đình Dũng, xuất gia ở Việt Nam. Quốc tịch Hoa Kỳ. Hiện đang ở Tích Lan tu học và dịch Tam tạng Pali. Đã dịch hoàn thành bộ Luật tạng đã xuất bản ở Việt Nam và hiện đang tiếp tục dịch tạng Kinh và tạng Abhidhamma.