Thư ngỏ

v/v: Mời tham gia viết bài cho trang nhà Phật Giáo Nguyên Thủy

Kính gởi: Chư Tăng Ni và Phật tử trí thức

Để trang nhà Phật giáo Nguyên thủy phong phú về mặt nội dung và đa dạng thể loại văn học Phật giáo cả nguồn Hán tạng và văn học Pali, chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Tăng Ni và Phật tử trí thức tham gia viết bài cho trang nhà.

Trang nhà: Phật Giáo Nguyên Thủy

Đại Đức Siêu Minh


Tham gia viết bài cho trang nhà

Các trường * là bắt buộc
Họ tên *
Email *
Điện thoại
Tiêu đề *
Tóm tắt *
Nội dung *
Mã bảo vệ