Tỳ khưu Giác Tuệ

Đại đức Giác Tuệ khi chưa xuất gia là Cư sĩ Đức Tài. Ông là giảng sư dạy môn Vi Diệu Pháp tại chùa Bửu Quang và có những tác phẩm về Vi Diệu Pháp.

giac-tue.png (794 KB)