Tỳ khưu Nguyệt Thiên (Indacanda)

Tỳ khưu Nguyệt Thiên, thế danh Trương Đình Dũng, xuất gia ở Việt Nam. Quốc tịch Hoa Kỳ. Hiện đang ở Tích Lan tu học và dịch Tam tạng Pali. Đã dịch hoàn thành bộ Luật tạng đã xuất bản ở Việt Nam và hiện đang tiếp tục dịch tạng Kinh và tạng Abhidhamma.

ty-khuu-nguyet-thien-dich.JPG (122 KB)