Song Minh

Là một nhà thơ đang có triển vọng lớn

Chẳng đau khổ lấy chi làm chất liệu

Chẳng buồn vui sao hiểu chuyện nhân gian

Chẳng nghèo khó sao biết phận cơ hàn

Chẳng giàu sang sao biết hạng quyền quý.

 

Chưa xuất gia sao biết mùi đạo vị

Chưa ở chùa sao hiểu vị trầm hương

Chưa yêu thương sao biết sợi tơ vương

Chưa thiền định sao biết thương bản ngã.

 

Không cha mẹ mới hiểu phần côi cút

Không tài sản mới thương chút phận nghèo

Không bằng hữu mới biết sự cheo leo

Không trí tuệ luân hồi theo ta mãi.