Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai.

Đồi Lá Giang, 368 suối Tân Cang, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: TT Bửu Chánh. ĐT: 098 111 9559

 

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-2.JPG (239152 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-3.JPG (251309 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-4.JPG (85453 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-5.JPG (135641 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-6.JPG (163090 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-7.JPG (138251 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-8.JPG (153789 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-9.JPG (133361 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-9a.JPG (193729 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-11.JPG (258782 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-13.JPG (191955 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-14.JPG (232742 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-16.JPG (130761 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-18.JPG (241122 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-19.JPG (157479 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-20.JPG (280674 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-21a.JPG (198457 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-22.JPG (289433 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-23.JPG (328649 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-24.JPG (177408 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-25 (1).JPG (265954 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-25.JPG (265954 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-27.JPG (242018 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-28.JPG (164771 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-29.JPG (255418 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-32.JPG (292601 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-34.JPG (187598 KB)

Thiền viện Phước Sơn-Đồng Nai. - phuoc son-36.JPG (244989 KB)

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 24/3/2017
 
Bình luận
| Mới nhất