Bài kệ Rải Tâm Từ

Aham avero homi abyāpajjho homi anīgho homi sukhī-attānam pariharāmi...

Giọng đọc: Phật tử Diệu Nghiêm

click >>> audio-file.jpg (39 KB)

 

Aham avero homi

abyāpajjho homi

anīgho homi

sukhī-attānam pariharāmi

Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái

tâm không phiên nāo

thân không đau đớn

thân tâm được an lạc

 Mama mātāpitu

ācariya ca nātimittā ca

sabrahmā-carino ca

Nguyện cầu cho cha mẹ,

thầy tổ, bà con, bạn bè

và đạo hữu

Averā hontu

abyāpajjhā hontu

anīgha hontu

sukhī-attānam pariharantu.

Thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền nāo

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ārāme sabbe yogino

averā hontu

abyāpajjhā hontu

Nguyện cầu cho tất cả thiền sinh nơi đây

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền nāo

anīgha hontu

sukkhī-attānam pariharantu.

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ārāne sabbe bhikkhu

sāmanera ca

upāsaka-upasikāyo ca

Nguyện cầu cho tất cả chư tăng

sa di nam

và nữ cư sī ở nơi đây

averā hontu

abyāpajjhā hontu

anīgha hontu

sukkhī-attānam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên nāo

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhākam catupaccaya-dāyakā

averā hontu

abyāpajjha hontu

Nguyện cầu cho tất cả thí chủ cúng dường tứ vật dụng

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền nāo

anīgha hontu

sukkhī-attānam pariharantu

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhākam ārakkha devatā

imasmim vihāre

imasmim āvāse

imasmim ārāme

ārakkha devatā

Nguyện cầu cho tất cả chư thiên

hộ trì ở tu viện này

hộ trì ở nơi trú ngự này

hộ trì ở khu vực này

các chư thiên hộ trì

averā hontu

abyāpajjhā hontu

anīgha hontu

sukkhī-attānam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên nāo

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Sabbe sattā

sabbe pānā

sabbe  bhūta

sabbe puggalā

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh

các loài có hô hấp

các loài động vật

các loài sinh vật

sabbe attabhāva-pariyāpannā

sabba itthiyo

sabbe purisā

sabbe ariyā

nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm

tất cả nữ giới

tất cả nam giới

tất cả bậc thánh

sabbe anariyā

sabbe devā

sabbe manussā

sabbe vinipātikā.

nguyện cầu cho người phàm

cho chư  thiên

cho loài người và chúng sanh

trong bốn cõi khổ

 averā hontu

abyāpajjhā hontu

anīgha hontu

sukkhī-attānam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên nāo

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Dukkhā muccantu

Yatha-laddha-sampattito mavigacchantu

Kamassakā

Hết khổ đau

Không bị tước đoạt hạnh phúc đā có

Mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Puratthimāya disāya

pacchimāya disāya

uttarāya disāya

dakkhināya disāya

puratthimāya anudisāya

pacchimāya anudisāya

Nơi hướng đông

nơi hướng tây

nơi hướng bắc

nơi hướng nam

nơi hướng đông nam

nơi hướng tây bắc

 uttarāya anudisāya

dakkhināya anudisāya

hetthimāya disāya

uparimāya disāya.

nơi hướng đông bắc

nơi hướng tây nam

nơi hướng dưới

nơi hướng trên

 Sabbe sattā

sabbe pānā

sabbe  bhūta

sabbe puggalā

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh

các loài có hô hấp

các loài động vật

các loài sinh vật

 sabbe attabhāva-pariyāpannā

sabba itthiyo

sabbe purisā

sabbe ariyā

nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm

tất cả nữ giới

tất cả nam giới

tất cả bậc thánh

 sabbe anariyā

sabbe devā

sabbe manussā

sabbe vinipātikā.

nguyện cầu cho người phàm

chư  thiên

loài người và chúng sanh

trong bốn cõi khổ

averā hontu

abyāpajjhā hontu

anīgha hontu

sukkhī-attānam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên nāo

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

 Dukkhā muccantu

Yatha-laddha-sampattito mavigacchantu

Kamassakā

 Hết khổ đau

Không bị tước đoạt hạnh phúc đā có

Mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Uddham yāva bhavaggā ca

adho yāva avīccito

samantā cakkavālesu

Xa đến cõi cao nhất

xuống đến cõi thấp nhất

trong toàn thể vū trụ

ye sattā pathavī-carā

abyāpajjha niverā ca

niddukkhā ca nupaddavā

tất cả chúng sanh đi trên đất

được thoát khỏi phiền nāo và thù hận

tránh được đau đớn và hiểm nguy

Uddham yāva bhavaggā ca

adho yāva avīccito

samantā cakkavālesu

Xa đến cõi cao nhất

xuống đến cõi thấp nhất

trong toàn thể vū trụ

ye sattā udakecarā

abyāpajjha niverā ca

niddukkhā ca nupaddavā

tất cả chúng sanh sống trong nước

được thoát khỏi phiền nāo và thù hận

tránh được đau đớn và hiểm nguy

Uddham yāva bhavaggā ca

adho yāva avīccito

samantā cakkavālesu

ye sattā akāsecarā

Xa đến cõi cao nhất

xuống đến cõi thấp nhất

trong toàn thể vū trụ

tất cả chúng sanh ở trong không gian

abyāpajjha niverā ca

niddukkhā ca nupaddavā

được thoát khỏi phiền nāo và thù hận

tránh được đau đớn và hiểm nguy

Imāya dhammā nudhammapatipattiyā

Budham pūjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường Đức Phật

Imāya dhammā nudhammapatipattiyā

Dhamam pūjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường Pháp Bảo

Imāya dhammā nudhammapatipattiyā

Sangham pūjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường Tăng Bảo

Imāya dhammā nudhammapatipattiyā

mātāpitaro pūjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường cha mẹ

Imāya dhammā nudhammapatipattiyā

ācariye pūjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường thầy tổ

Addhā imāya

patipadāya

jarāmaranamhā

parimusisāmi

Với việc hành thiền này

nguyện cho tôi thoát khỏi

sự khổ của già

và chết

Idam me pūnnam

āsavakkhayāvaham hotu

Nguyện cho những phước lành của tôi

dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc

Idam me pūnnammagga-phala

nānassa paccayo hotu

Nguyện cho giới đức (trong sạch) của tôi

sẽ là duyên lành dẫn đến Đạo và quả

Idam no pūnna-bhāgam

sabbasattānam dema

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này

đến tất cả chúng sanh

Sabbe sattā sukhitā hontu

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui

Sadhu!Sadhu!Sadhu

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

 

Bình luận
| Mới nhất