HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ I “ VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI”

13/12/2022

Ngày 9/12/2022 Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Tiềm Năng Con Người do Giáo Sư TSKH Phan Anh làm Viện trưởng đã tổ chức buổi "Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế Lần Thứ Nhất về Khả Năng Đặc Biệt của Con Người" tại Văn Phòng Chính Phủ - 37 Hùng Vương - Hà Nội. Báo cáo thuyết trình là Thiền sư Thiện Minh (Varapanno) - Giám Đốc Trung Tâm Unesco NC và ƯD Thiền Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng, Giảng viên Học viện PGVN Tp.HCM. với đề tài khoa học có chủ đề "PHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG SỐNG TÍCH CỰC TỪ THIỀN DƯỠNG SINH"

1. Bộ Thứ Nhất - Bộ Pháp Tụ

26/03/2021

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

2. Bộ Thứ Hai - Bộ Phân Tích

25/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

3. Bộ Thứ Ba - Bộ Nguyên Chất Ngữ

24/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

4. Bộ Thứ Tư - Bộ Nhân Chế Định

23/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

5.Bộ Thứ Năm - Bộ Ngữ Tông

22/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

6.Bộ Thứ Sáu - Bộ Song Đối

21/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

7.Bộ Thứ Bảy - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Nhất

20/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

8. Bộ Thứ 7 - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Hai

19/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

9. Bộ Thứ 7 - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Ba

18/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2