Bài kinh Tâm Từ - metta sutta

30/08/2020

Một bản dịch phổ thơ của bài kinh Tâm từ. (Audio)

Bài kệ Rải Tâm Từ

29/08/2020

Aham avero homi abyāpajjho homi anīgho homi sukhī-attānam pariharāmi...

Giọng đọc: Phật tử Diệu Nghiêm

5 điều quán tưởng

04/03/2019

Bài hát được phổ nhạc theo bài kinh 5 diều quán tưởng- kinh nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy

Lễ bái Phụ Mẫu

04/03/2019

Bài hát được phổ nhạc theo bài kinh Lễ bái Phụ Mẫu- kinh nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy

Kinh Tứ niệm xứ

04/01/2019

Như vầy tôi nghe,

Một thời Ðức Thế Tôn ngự giữa dân chúng xứ Ku Ru tại đô thị Kam Ma Sa Ðam Ma. Tại đấy đức Phật dạy các Tỳ Khưu: Nầy các Tỳ Khưu, đây là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Ðó là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ ấy là gì?

Kinh lễ bái sáu phương

04/01/2019

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn trú tại chùa Trúc Lâm gần thành Vương Xá. Vào buổi sáng Ngài đắp y mang bát đi khất thực. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn trông thấy thanh niên Sin Ga La lễ bái sáu phương đông nam tây bắc trên dưới, Ngài hỏi tại sao làm thế. Sin Ga La trả lời: Khi thân phụ lâm chung nhắn nhủ phải thường lễ bái sáu phương.

Kinh huân tập công đức

04/01/2019

Người chôn giấu tài sản
Nơi hang sâu mực nước
Dụng tâm lúc hữu sự
Bị phép nước luật vua
Hay gặp phải cường hào
Ðem chuộc thân giữ mạng

Kinh Hồi hướng vong linh

04/01/2019

Vua Bim Bí Sá Rá

Nằm mộng thấy thân nhân
Bị quả khổ đói lạnh
Ðến bạch hỏi Thế Tôn
Ðức Ðiều Ngự bi mẫn
Chỉ dạy cách tạo phước
Hồi hướng các vong linh
Thoát ly mọi khổ ách

Kinh Mangalasutta-AnDo

12/12/2018

Cô gái người Ấn Độ kệ bài kinh Mangalasutta - kinh hạnh phúc