Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 2: Phẩm Không Phóng-Dật

28/09/2017

- Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
- Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka
- Vi tính: Tâm Tịnh

Người biết ơn và biết đền ơn (kataññū katavedī puggala)

25/09/2015

- Này chư tỳ-khưu! Hai hạng người khó có trong đời này. Hai hạng người ấy là ai? * Pubbakārī: Hạng người ban ơn trước, * Kataññū katavedī: Hạng người biết ơn và biết đền ơn đến Người đã ban ơn trước cho mình. - Này chư tỳ-khưu! Đó là hai hạng người khó có trong đời này.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

05/06/2014

- Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
- Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka
- Vi tính: Tâm Tịnh