1. Bộ Pháp Tụ - Song ngữ

01/10/2020

TẠNG VÔ TỶ PHÁP - BỘ PHÁP T(DHAMMASAṄGANIPAKARAṆA). 

SONG NGỮ PĀḶI – VIỆT

Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco – Tịnh Sự

Bộ Vị Trí

29/06/2019

Bộ thứ 7 - Chánh Tạng Abhidhamma

Bộ vị trí-quyển 6

29/06/2019

Quyển thứ 6 - Bộ Vị Trí - Chánh tạng Bhidhamma  

Bộ Vị trí - quyển 5

29/06/2019

Quyển thứ 5 - Bộ Vị Trí - Chánh tạng Bhidhamma

 

Bộ Vị Trí - quyển 4. Nhị đề

28/06/2019

Quyển thứ 4 - Bộ Vị Trí - Chánh tạng Bhidhamma

Bộ Vị Trí - quyển 3. Nhị đề

28/06/2019

Quyển thứ 3 - Bộ Vị Trí - Chánh tạng Bhidhamma

Bộ Vị Trí - quyển 2. Tam đề

25/06/2019

VI. Tam đề tầm (vitakkattika), VII. Tam đề hỷ (pītittka), VIII. Tam đề sơ đạo (dassanattka), IX. Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, X. Tam đề nhân sanh tử (ācayagāmittika), XI. Tam đề hữu học (sekkhattika), XII. Tam đề hi thiểu (parittattika), XIII. Tam đề cảnh hi thiểu (parittārammaṇattika), XIV. Tam đề ty hạ (hīnattika), Tam đề tà (micchattatika), XVI. Tam đề có đạo là cảnh (maggārammaṇattika), XVII. Tam đề sanh tồn (uppannattika), XVIII. Tam đề quá khứ (atītattika), XIX. Tam đề nội phần (ajjhattattika), XX. Tam đề biết cảnh nội phần (ajihattattārammanattika), XXI. Tam đề hữu kiến hữu đối chiếu (sanidassanasappatigha)  trong Bộ Vị trí - Chánh tạng Abhidhamma.

Bộ Vị Trí - Quyển 1. Tam đề

25/06/2019

I. Tam đề thiện, II. Tam đề thọ, III. Tam đề quả, IV. Tam đề thủ, V. Tam đề phiền toái trong Bộ Vị trí - Chánh tạng Abhidhamma

X.Quyền song

24/06/2019

Phần X trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

VIII. Tâm song và IX. Pháp song

24/06/2019

Phần VIII và IX trong bộ Song Đối - Abhidhamma.