Vòng tròn 24 duyên

20/02/2021

Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích trong phần Vị trí Xiển minh Pāli (paṭṭhāna-Nidesa Pāli). Phần Pāli này thường được trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri.

Siêu lý học

19/08/2020

Sách tổng hợp và tóm tắt về: nội dung Vô tỷ pháp, chỉ chấm và cách đọc bảng nêu, 70 pháp thực tính

Bản giải Siêu lý Trung học

19/08/2020

Căn và Uẩn song

Bản giải Siêu lý Cao học

27/07/2020

DUYÊN HIỆP LỰC LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (PAṬICCASAMUPPĀDA)

Bản giải Siêu lý Tiểu học

27/07/2020

SIÊU LÝ HIỆP ĐỒNG

(PARAMAṬṬHASAṄGAHA)

(SIÊU CÁCH YẾU HIỆP)

SƠ ĐẲNG – TRỌN BỘ

Giáo trình Siêu lý Tiểu học 1

19/07/2020

Abhidhammatthasaṅgaha - Diệu Pháp Lý Hợp. Chương 1, 2, 6

Chỉ chấm bảng nêu

24/06/2020

Trong quyển Vô Tỷ Pháp Tập yếu đã xuất bản, chắc hẳn quý vị sẽ lúng túng và khó nhớ khi đọc phần chi pháp. Phần file chỉ chấm bảng nêu sẽ giúp quý vị hình dung ra được chi pháp khi được thể hiện trên bảng nêu.

Pháp tụ-phần xiển thuật

05/11/2019

Bổn này như chìa khóa mở Khiếp (tạng) Diệu pháp (Abhidhammapiṭaka). Cũng là tài liệu giảng dạy tụng, học và nghiên cứu giáo lý cao siêu chính thức của nhà Phật.

Diệu pháp lý hợp

05/11/2019

Tóm tắt 9 phầm tiểu học Vô tỷ pháp bằng thơ 

70 pháp thực tính và 10 pháp phụ

05/11/2019

Trạng thái và tứ ý nghĩa của tâm, sở hữu, sắc pháp.

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2