Brahmavihāra

03/04/2020

Brahmavihāra gọi là Phạm trú vì tâm của vị Phạm thiên thường trú trong từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này còn được gọi là tứ vô lượng tâm.

Bhūmi

18/02/2020

Cõi = Bhūmi

Kiếp

04/11/2019

Kappa

Từ Điển Pāli – Việt

03/11/2019

Những danh từ nhà Phật phần nhiều đều có liên quan đến Pāli, nhưng thấy chưa có quyển từ điển nào, dầu tóm tắt, cũng chưa có, để tra cứu những chữ hoài nghi hoặc không rõ nghĩa lý, nên bần tăng ráng cố gắng sưu tầm và phiên dịch ra Việt ngữ, nương theo quyển “Concise Pali-English Dictionary” của Đại đức A.P. Buddhadatta Mahathera và cũng có thêm vào ít chữ trong quyển Từ điển “Pali-English Dictionary” của Ông Rhys Davids đã giải rộng và đầy đủ...

Cetanā

24/01/2019

kamma cetanā

Rāhula

06/01/2019

Con trai duy nhất của Thái tử Siddattha và Công chúa Yasodharā

Cách cài Symbol Pāli trong Word

28/12/2018

Cài trực tiếp vào Word để đánh máy, không cần phần mềm font Pāli nữa.

Bhikkhu

14/06/2017

Danh từ “bhikkhu” trong phạn-ngữ có nghĩa là “người đi xin”