Bàn phím tiếng Pali

Bàn phím tiếng Pali

Cửa sổ bàn phím cho Typing với Unicode Latin- phông chữ Pali

Để gõ tiếng Pali, bạn cần một công cụ để lập bản đồ các tổ hợp phím ký tự tiếng Pali, tốt nhất là một trong những công trình với các ứng dụng thường được sử dụng. Người sáng tạo bố trí bàn phím Microsoft (MSKLC) là một cách dễ dàng để tạo ra cửa sổ bàn phím để gõ ngôn ngữ không được trực tiếp hỗ trợ bởi Windows.

Dưới đây là một số bàn phím tạo ra với MSKLC để sử dụng với phông chữ Unicode Pali. Này làm việc với Windows 2000, XP, Vista và 7.

Tải về:

 

Bàn phím tiếng Pali Dựa trên bàn phím Liên kết với ngôn ngữ ZIP file
Tiếng Anh (Mỹ) + Pali CHÚNG TÔI Tiếng Anh (Hoa Kỳ) enuspali.zip
Tiếng Anh (UK) + Pali Vương Quốc Anh Tiếng Anh (United Kingdom) enukpali.zip
Nederlands (NL) + Pali Hà Lan Hà Lan (Hà Lan) nlnlpali.zip
Français (FR) + Pali Tiếng Pháp Tiếng Pháp (Pháp) frfrpali.zip
Deutsch (DE) + Pali Đức Tiếng Đức (Đức) dedepali.zip
Español (CL) + Pali Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha (Chile) esclpali.zip
Mỹ Latinh (CL) + Pali Mỹ Latinh Tiếng Tây Ban Nha (Chile) laclpali.zip
Español (MX) + Pali Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) esmxpali.zip
Tại Tây Ban Nha (ES) + Pali Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha (Spain) esespali.zip

 

Bàn phím ghi chú:

English(UK) + Pali: keystrokes cho một, tôi và bạn với macron ghi đè lên các tổ hợp phím cho á, í và ú. chuyển sang tiếng Anh (United Kingdom) bàn phím để gõ các.

Deutsch (DE) + Pali: keystroke cho m với dấu chấm dưới đây sẽ ghi đè các phím tắt cho vi đăng nhập (µ). Chuyển sang Đức bàn phím để loại này.

Nederlands (NL) + Pali: keystroke cho m với dấu chấm dưới đây sẽ ghi đè các phím tắt cho vi đăng nhập (µ). Chuyển sang Hà Lan bàn phím để loại này. Keystrokes r với dấu chấm dưới đây và s với dấu chấm dưới đây (cho tiếng Hin-ddi / Phạn) là không bao gồm bởi vì họ sẽ ghi đè lên các tổ hợp phím cho ¶ và ß.

Hướng dẫn cài đặt:

Windows XP
Windows 7
Windows 10

 

Tổ hợp phím cho Pali

Ctrl + Alt + Shift + y
Ctrl + Alt + y
Ctrl + Alt + Shift + một
Ctrl + Alt + một
Ctrl + Alt + Shift + i
Ctrl + Alt + i
Ctrl + Alt + Shift + h
Ctrl + Alt + h
Ctrl + Alt + Shift + u
Ctrl + Alt + u
Ctrl + Alt + Shift + d
Ctrl + Alt + d
Ctrl + Alt + Shift + v
Ctrl + Alt + v
Ctrl + Alt + Shift + l
Ctrl + Alt + l
Ctrl + Alt + Shift + m
Ctrl + Alt + m
Ctrl + Alt + Shift + g
Ctrl + Alt + g
Ctrl + Alt + Shift + n
Ctrl + Alt + n
Ctrl + Alt + Shift + r
Ctrl + Alt + r
Ctrl + Alt + Shift + s
Ctrl + Alt + s
Ctrl + Alt + Shift + t
Ctrl + Alt + t

Dưới đây là một số bảng xếp hạng in bàn phím tiếng Anh (Mỹ) + Pali và bàn phím với bố trí tương tự (ví dụ như Anh): 

Bắt đầu nhập Pali. Mở Wordpad và chuyển sang một font hỗ trợ tiếng Pali: Tahoma (Phiên bản trong XP), tuyệt vời Arial Unicode MS, Times Ext Roman, vv. Đó là một danh sách tốt của phông chữ Unicode Pali ở đây.

Bây giờ thử nghiệm bằng cách sử dụng Microsoft Word. (Tôi chỉ có phiên bản 2003 để thử nghiệm với.) Các phím tắt bàn phím chữ ghi đè lên bàn phím Pali. Tôi coi đây là một lỗi (trong Word). Nhưng có một giải pháp: rõ ràng các gán phím tắt mà xung đột với bàn phím tiếng Pali. Không có xung đột về 8. Điều này là như thế nào:

Nhấp chuột phải vào thanh công cụ, chọn Customize.

 

Nhấp vào nút bàn phím.

Trong hộp "Press new shortcut key", hãy nhập một trong những tổ hợp phím Pali. Bạn có thể thấy trong trường hợp này các® đăng ký biểu tượng xung đột với Alt + Ctrl + R.

1) từ hộp danh mục, chọn biểu tượng phổ biến
2) phổ biến các biểu tượng hộp, hãy ch ọn® đã được đăng ký.
3) từ hộp phím hiện tại, chọn Alt + Ctrl + R.
4) nhấp vào nút xoá.
5) lặp lại quá trình này cho mỗi người trong số các tổ hợp phím 8 xung đột.

Bây giờ kiểm tra gõ Pali trong Word.

Bình luận
| Mới nhất