Tặng sách Hạnh Phúc Kinh

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có tặng sách Hạnh Phúc Kinh do Tỳ khưu Giới Nghiêm biên soạn. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: Cư sĩ Bính, điện thoại 0908 475 521).

HẠNH PHÚC KINH

 (MAṄGALA SUTTA)

Đệ tử kính đảnh lễ ngôi Tam bảo

NAMATTHU RATANATTAYASSA

***

 

Đây giải nghĩa về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra có ý nghĩa như vầy:

Một hôm nọ, Đức Thế Tôn an ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavanārāma), là chùa của ông bá hộ Anāthapiṇḍika tạo dâng, gần thành Sāvatthī. Khi ấy, có vị Trời ở Dục giới hoài nghi về Hạnh Phúc thuyết, bèn rời cõi trời bay xuống, vào đảnh lễ đấng Đại Từ, và làm cho hào quang sáng ngời rực rỡ, đi hữu nhiễu ba vòng, rồi đứng tại chỗ phải lẽ, kính lễ hỏi về ý nghĩa hạnh phúc rằng: “Kiṃ maṅgalaṃ bhante bhagavā = Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn! Cái gì gọi là hạnh phúc sự tiến triển của tất cả chúng sanh?”

Bình luận
| Mới nhất