Cách cài Symbol Pāli trong Word

Cài trực tiếp vào Word để đánh máy, không cần phần mềm font Pāli nữa.

  1. Chọn Insert / Symbol / More Symbol

 

  1. Chọn Font: Times New Roman

Chọn mẫu tự Pāli muốn cài: Ā

Click Shortcut Key

 

 

  1. Sau khi chọn Shortcut Key sẽ hiện ra của sổ Customize Keyboard.

Trong ô Press new shortcut key nhấn phím Alt + Shift + a  (ở đây không phân biệt a hay A, cứ nhấn phím a là ok)        

Cuối cùng chọn Assign

                                                                                                                                             

 

  1. Sau khi chọn Assign sẽ hiện ra như hình.

Chọn Close để kết thúc.

 

  1. Cài tiếp những mẫu tự tiếp theo theo mẫu:

ā = Alt + a

Ā = Shift + Alt + a

ī = Alt + i 

Ī = Shift + Alt + i

ū = Alt + u 

Ū = Shift +   Alt + u

 = Alt + m

Ṃ = Shift + Alt + m

= Alt + j   

Ṅ = Shift +   Alt + j

ñ =    Alt + k

Ñ = Shift +   Alt + k  

ṇ =    Alt + n  

Ṇ = Shift +   Alt + n

  =  Alt + t  

Ṭ = Shift +   Alt + t  

  = Alt + d

Ḍ = Shift + Alt + d

  = Alt + l

Ḷ = Shift +   Alt + l 

Bình luận
| Mới nhất