11. Bộ Thứ 7 - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Năm

16/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

12. Bộ Thứ 7 - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Sáu

15/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

Bộ Pháp Tụ - Song ngữ

14/03/2019

TẠNG VÔ TỶ PHÁP - BỘ PHÁP T(DHAMMASAṄGANIPAKARAṆA). 

Song ngữ Pali-Việt

Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco – Tịnh Sự

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 2: Phẩm Không Phóng-Dật

28/09/2017

- Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
- Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka
- Vi tính: Tâm Tịnh

Người biết ơn và biết đền ơn (kataññū katavedī puggala)

25/09/2015

- Này chư tỳ-khưu! Hai hạng người khó có trong đời này. Hai hạng người ấy là ai? * Pubbakārī: Hạng người ban ơn trước, * Kataññū katavedī: Hạng người biết ơn và biết đền ơn đến Người đã ban ơn trước cho mình. - Này chư tỳ-khưu! Đó là hai hạng người khó có trong đời này.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

05/06/2014

- Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
- Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka
- Vi tính: Tâm Tịnh

  • 1
  • 2

  • Trang 2/2