5 điều quán tưởng

Bài hát được phổ nhạc theo bài kinh 5 diều quán tưởng- kinh nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy

Bình luận
| Mới nhất