Bài kinh Tâm Từ - metta sutta

Một bản dịch phổ thơ của bài kinh Tâm từ. (Audio)

1. Nguyên nhân Đức Phật giảng bài kinh Tâm từ:

audio-file.jpg (39 KB)

 

2. Kinh Tâm từ:

audio-file.jpg (39 KB)

 

3. Giải thích kinh Tâm từ:

audio-file.jpg (39 KB)

 

4. Tụng niệm kinh Tâm từ:

 

audio-file.jpg (39 KB)

 

5. Hai bài kinh Tâm từ

audio-file.jpg (39 KB)

 

6. Rải tâm từ đến loài rắn:

audio-file.jpg (39 KB)

Người đọc: Diệu Nghiêm

Bình luận
| Mới nhất