Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

- Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
- Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka
- Vi tính: Tâm Tịnh

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

33. Tâm hoảng hốt giao động,

Khó hộ trì, khó nhiếp,

Người trí làm tâm thẳng,

Như thợ tên, làm tên.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

34. Như cá quăng lên bờ,

Vất ra ngoài thủy giới;

Tâm này vùng vẫy mạnh,

Hãy đoạn thế lực Ma.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

35. Khó nắm giữ, khinh động,

Theo các dục quay cuồng.

Lành thay, điều phục tâm;

Tâm điều, an lạc đến.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

36. Tâm khó thấy, tế nhị,

Theo các dục quay cuồng.

Người trí phòng hộ tâm,

Tâm hộ, an lạc đến.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

37. Chạy xa, sống một mình,

Không thân, ẩn hang sâu [1]

Ai điều phục được tâm,

Thoát khỏi Ma trói buộc. [2] 

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

38. Ai tâm không an trú,

Không biết chân diệu pháp,

Tịnh tín bị rúng động,

Trí tuệ không viên thành.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

39. Tâm không đầy tràn dục,

Tâm không (hận) công phá,

Ðoạn tuyệt mọi thiện ác,

Kẻ tỉnh không sợ hãi.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

40. Biết thân như đồ gốm,

Trú tâm như thành trì,

Chống Ma với gươm trí ;

Giữ chiến thắng [3] không tham [4]

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

41. Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

42. Kẻ thù hại kẻ thù,

Oan gia hại oan gia,

Không bằng tâm hướng tà, [5]

Gây ác cho tự thân.

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

43. Ðiều mẹ cha bà con,

Không có thể làm được,

Tâm hướng chánh làm được

Làm được tốt đẹp hơn.

 

Chú thích:

[1] Trú xứ của Thức

[2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới

[3] Tức là quán (vipassana) mới chứng được.

[4] Ðối với các thiền mới chứng

[5] Hướng về 10 pháp bất thiện như sát sanh v.v...

Bình luận
| Mới nhất