Sơ thiền tâm

04/03/2019

Tôi xin đề xuất Phật ngôn trong kinh Visuddhimagga để làm căn bản theo Pālī dưới đây:

“Etāvatā panesa viviceva kāmehi, vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ pathamajjhānaṃ upasampajja viharati”. 

Quỷ Vương vấn đạo

04/03/2019

Soạn giả TRƯỞNG LÃO HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Phép chánh định

30/01/2019

Quyển “Phép chánh định” tóm tắt và quyển “Sưu tập phép” này được xuất bản do lòng thành tín và sự yêu cầu của các thí chủ. Những lời lẽ trong kinh này đều trích dịch trong Tam tạng và chú giải Phạn ngữ Pāli. 

Tỳ khưu Hộ tông - Bhikkhu Vaṅsarakkhita

Phật ngôn -1

30/01/2019

Trong “Pháp cú kinh Pāli” (Dhammapada), chúng tôi chọn lọc và trích dịch những câu nói ngắn gọn, ý nghĩa sâu xa của Đức Phật để cởi mở nghiệp báo cho chúng sanh, đưa họ đến bờ kia hoàn toàn an lạc. 

Hộ Tông Tỳ Khưu

Phật ngôn

30/01/2019

Chúng tôi trích yếu những Phật ngôn có ý nghĩa sâu xa tế nhị trong pháp cú kinh của đức Phật và chọn lọc những thiện ngôn của các bậc Thượng lưu Trí thức cho chư độc giả xem nghiệm sẽ thấy tinh thần thư thái an vui để cởi mở nghiệp báo đau khổ từ lâu của cuộc đời giả tạm.

 

 

 

Pháp trích yếu trong Thanh Tịnh Đạo

30/01/2019

Niệm tưởng thường như thế sẽ đưa đến đạo quả, Niết-bàn trong kiếp hiện tại. Nên biết rằng ghi nhớ thường xuyên trong tâm là tư cách phối hợp tập trung tư tưởng để quán xét, suy tính, cân phân. Nghĩ ngợi, suy tư hằng phát sanh từng hồi từng chặp, nhưng rèn luyện nội tâm là tập hợp gom vào nội tại liên tục, không cho gián đoạn.

Phật giáo (chính lời Phật thuyết)

30/01/2019

Và cái chi là thực phẩm của vô minh? Năm pháp cái.   Cái chi là thực phẩm của năm pháp cái? Ba ác nghiệp về thân khẩu ý.   Cái chi là thực phẩm của ba ác nghiệp? Lục căn phóng túng.   Cái chi là thực phẩm của lục căn phóng túng? Không có sự ghi nhớ biết mình.

Tỳ khưu Hộ Tông

Phật giáo Đại cương

28/01/2019

Quyển kinh này giải quyết vấn đề Phật giáo với các tôn giáo khác ở chỗ cái nghiệp. Các tôn giáo dạy rằng sự hành vi của người được kết quả ra sao, đều do ở một cái có quyền lực tối cao sáng tạo. Họ gọi cái đó là Thượng đế hay Đấng Tạo hóa. 

Hộ Tông tỳ khưu.