Tứ như ý túc

27/12/2018

Giảng sư: HT Tịnh Nhân- Trụ trì chùa Siêu Lý, Q.6

Con đường chuyển hóa

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Chữ hiếu trong Phật giáo

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Ý nghĩa bài kinh Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Người thi ân và kẻ báo ân

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Thiểu dục tri túc

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Hôn nhân hạnh phúc

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Kinh Ratthapala

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Đức tính nhẫn nhục và nhẫn nại

26/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh

Chuyển hóa cảm xúc trong kinh Tứ niệm xứ

14/12/2018

ĐĐ Minh Tấn thuyết giảng tại Khóa tu thiền Tứ niệm xứ lần thứ 28 tại chùa Giác Ngộ