Tình thầy trò

Bài pháp "Tình thầy trò" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh tại Khóa tu Một ngày an lạc (24/04/2017)

Bài pháp tình thầy trò do Giảng sư, Thượng tọa, Tiến sĩ Thiện Minh giảng tại Giảng đường Tu viện Tường Vân ngày 23 tháng 4 năm 2017. Bài giảng nhấn mạnh tới vai trò của người thầy và nghĩa vụ của trò theo lời dạy của Đức Phật.

5 Vai trò của Thầy 

1- Huấn luyện với sự khéo huấn luyện (Suvinītaṃ vinenti) 

2- Dạy dỗ cho tiếp thu tốt (Suggahitaṃ gāhāpenti) 

3- Truyền hết mọi học nghệ (Sabbasippasutaṃ samakkhāgino bhavanti) 

4- Khen học trò trước các bạn đồng liêu (Mittāmaccesu paṭivedenti) 

5- Bảo bọc trong mọi mặt (Disāsu parittānaṃ karonti) 

 

5 Nghĩa vụ của Trò 

1- Đứng lên tiếp đón (Uṭṭhānena) 

2- Hầu hạ kính cẩn (Upaṭṭhānena) 

3- Ngoan ngoãn vâng lời (Sussusāya) 

4- Tự thân phục dịch (Pāricariyāya) 

5- Nghiêm túc học tập (Sakkaccaṃ sippuggahaṇena)

Quang Đức

Bình luận
| Mới nhất