Sống an lành

GS: Đại đức Chánh Kiến. Giảng tại đạo tràng Giáo Bảo Hoa, chùa Bửu Quang, ngày 8/7/2012 (20/5 Nhâm Thìn)

Bình luận
| Mới nhất