Quán tưởng tứ vật dụng b

 

- Sabbāni pan‟imāni cīvarāni ajigucchanīyāni imaṃ
pūtikāyaṃ patvā, ativiya jigucchanīyāni jāyanti.
- Sabbo panāyaṃ piṇḍapāto ajigucchanīyo imaṃ
pūtikāyaṃ patvā ativiya jigucchanīyo jāyati.
- Sabbāni pan‟imāni senāsanāni ajigucchanīyāni
imaṃ pūtikāyaṃ patvā, ativiya jigucchanīyāni
jāyanti.
- Sabbo panāyaṃ gilānapaccayabhesajjaparikkhāro
ajigucchanīyo imaṃ pūtikāyaṃ patvā ativiya
jigucchanīyo jāyati.

Bình luận
| Mới nhất