Quán tưởng tứ vật dụng a

Quán tưởng yếu tố tứ vật dụng a
- Yathāpaccayaṃ pavattamānaṃ dhātumattamevetaṃ yadidaṃ cīvaraṃ tadupabhuñjako ca
puggalo dhātumattako nissatto nijjīvo suñño.
- Yathāpaccayaṃ pavattamānaṃ dhātumattaṃevetaṃ yadidaṃ piṇḍapāto tadupabhuñjako ca
puggalo dhātumattako nissatto nijjīvo suñño.
- Yathāpaccayaṃ pavattamānaṃ dhātumattamevetaṃ yadidaṃ senāsanaṃ tadupabhuñjako ca
puggalo dhātumattako nissatto nijjīvo suñño.
- Yathāpaccayaṃ pavattamānaṃ dhātumattamevetaṃ yadidaṃ gilānapaccayabhesajjaparikkāro
tadupabhuñjako ca puggalo dhātumattako nissatto
nijjīvo suñño

Bình luận
| Mới nhất