Lễ bái Tam bảo

- Arahaṃ sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi.
Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh đẳng, chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn. (1 lạy)
- Svākhato Bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi
Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. (1 lạy)
- Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṅgho sanghaṃ namāmi.
Nhất tâm đảnh lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của đức Thế tôn, các ngài là bậc hoằng truyền chánh pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. (1 lạy)

1.Lễ bái Tam bảo _ Pāli

QUỲ GỐI CHẤP TAY LỄ PHẬT-PHÁP-TĂNG
- Arahaṃ sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi.
Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh đẳng, chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn. (1 lạy)
- Svākhato Bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi
Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. (1 lạy)
- Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṅgho sanghaṃ namāmi.
Nhất tâm đảnh lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của đức Thế tôn, các ngài là bậc hoằng truyền chánh pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. (1 lạy)


PHẦN I - LỄ BÁI TAM BẢO
RATANATTAYAPUJĀ - BÀI THỈNH CHƯ THIÊN
Sagge kāme ca rū pe girisikharatate cantalikkhe vimāne
Dīpe raṭṭthe ca gāme taruvanagahane gehavatthum-hi khette.
Bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagan-dhabbanāgā.
Tiṭṭhantā santike yaṃ munivaravacanaṃ sādhavo me suṇantu.
Dhammassavanakālo ayambhadantā.
Dhammassavanakālo ayambhadantā.
Dhammassavanakālo ayambhadantā. (lạy)

RATANATTAYAPUJĀ - LỄ DÂNG CÚNG TAM BẢO
Imehi dīpadhū pādisakkārehi Buddhaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ abhipū jayāmi mātā-pitādīnaṃ guṇavantānañca mayhañca dīgharattaṃ atthāya hitāya sukhāya.

~~~~~~~~~~

BUDDHARATANAPAṆĀMA
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambudhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Yo sannisinno varabodhimū le māraṃ sasenaṃ mahatiṃ vijeyyo sambodhimāgacchi anantañāno lokuttamotaṃ panamāmi buddhaṃ.
Ye ca buddhā atītā ca ye ca buddhā anāgatā paccuppannā ca ye buddhā ahaṃ vandāmi sabbadā.

BUDDHA GUṆA - ÂN ÐỨC PHẬT
Itipi so Bhagavā Arahaṃ Sammā-sambuddho Vijjācarana-sampanno Sugato Lokavidū Anuttaro Purisadammasārathi Satthādevamanussānaṃ Buddho Bhagavāti

BUDDHA ATTAPAṬIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y PHẬT BẢO
Natthi me saraṇaṃ aññaṃ
Buddho me saraṇaṃ varaṃ
Etena saccavajjena
Hotu me jayamaṅgalam.

BUDDHA KHAMĀPANA - SÁM HỐI PHẬT BẢO
Uttamaṅgena vandehaṃ
Pādapaṃ suṃ varuttamaṃ
Buddhe yo khalito doso
Buddho khamatu taṃ mamaṃ.

~~~~~~~~~~

DHAMMARATANAPANĀMA - LỄ BÁI PHÁP BẢO
Aṭṭhaṅgikāriyapatho janānaṃ
Mokkhappavesāya ujū ca maggo
Dhammo ayaṃ santikaro paṇīto
Nīyāniko taṃ panamāmi dhammaṃ.

Ye ca dhammā atītā ca
Ye ca dhammā anāgatā
Paccuppannā ca ye dhammā
Ahaṃ vandāmi sabbadā.

DHAMMA GUṆA - ÂN ÐỨC PHÁP BẢO
Svākkhāto Bhagavatā Dhammo Sandiṭṭhiko Akāliko Ehipassiko Opanayiko Paccattaṃ veditabbo viññū hīti.

DHAMMA ATTAPAṬIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y PHÁP BẢO
Natthi me saraṇaṃ aññaṃ
Dhammo me saraṇaṃ varaṃ
Etena saccavajjena
Hotu me jayamaṅgalaṃ.

DHAMMA KHAMĀPANA - SÁM HỐI PHÁP BẢO
Uttamaṅgena vandehaṃ
Dhammañca duvidhaṃ varaṃ
Dhamme yo khalito doso
Dhammo khamatu taṃ mamaṃ .

~~~~~~~~~~


SAṄGHARATANAPANĀMA - LỄ BÁI TĂNG BẢO
Saṅgho visuddho varadakkhiṇeyyo
Santindriyo sabbamalappahīno
Guṇehinekehi samiddhipatto
Anāsavo taṃ panamāmi Saṅghaṃ .
Ye ca saṅghā atītā ca ye ca saṅghā anāgatā paccuppannā ca ye saṅghā ahaṃ vandāmi sabbadā.

SAṄGHA GUṆA - ÂN ÐỨC TĂNG BẢO
Suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Ñayapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Yadidaṃ cattāri purisayugāni.
Aṭṭha purisa-puggalā.
Esa Bhagavato sāvakasaṅgho
Āhuneyyo Pāhuneyyo Dakkhiṇeyyo Añjalikaranīyo.
Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.

SAṄA ATTAPATIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y TĂNG BẢO
Natthi me saranaṃ aññaṃ
Saṅgho me saraṇam varaṃ
Etena saccavajjena
Hotu me jayamaṅgalaṃ.

SAṄGHA KHAMĀPANA - SÁM HỐI TĂNG BẢO
Uttamaṅgena vandehaṃ
Saṅghañca duvidhottamaṃ
Saṅghe yo khalito doso
Saṅgho khamatu taṃ mamaṃ .
~~~~~~~~~~


LỄ BÁI XÁ LỢI
Vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ
sabbaṭṭhāmesupatiṭṭhitaṃ
sārīrikadhātu mahābodhiṃ
buddharū paṃ sakalaṃ sadā.

~~~~~~~~~~

SAMBUDDHE - LỄ TAM THẾ PHẬT
1- Sambuddhe aṭṭhavīsañ ca
dvādasañ ca sahassake
pañcasatasahassāni
namāmi sirasā ahaṃ .

Tesaṃ dhammañca saṅghañca
ādarena namāmihaṃ
namakārānubhāvena
hantvā sabbe upaddave
anekā antarāyāpi
vinassantu asesato.

2- Sambuddhe pañca paññāsañca
catuvīsa tisahassake
dasasatasahassāni
namāmi sirasā ahaṃ .
Tesaṃ dhammañca saṅghañca
ādarena namāmihaṃ
namakārānubhāvena
hantvā sabbe upaddave
anekā antarāyā pi
vinassantu asesato.

3- Sambuddhe navuttarasate
aṭṭhacattālī-sasahassake
vīsatisatasahassāni
namāmi sirasā ahaṃ .
Tesaṃ dhammañca saṅghañca
ādarena namāmihaṃ
namakārānubhāvena
hantvā sabbe upaddave
anekā antarāyā pi
vinassantu asesato.

~~~~~~~~~~

QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG
1. Quán tưởng yếu tố tứ vật dụng
- Yathāpaccayaṃ pavattamānaṃ dhātumattame-vetaṃ yadidaṃ cīvaraṃ tadupabhuñjako ca puggalo dhātumattako nissatto nijjīvo suñño.
- Yathāpaccayaṃ pavattamanaṃ dhātumattaṃe-vetaṃ yadidaṃ piṇḍapāto tadupabhuñjako ca puggalo dhātumattako nissatto nijjīvo suñño.
- Yathāpaccayaṃ pavattamanaṃ dhātumattame-vetaṃ yadidaṃ senāsanaṃ tadupabhuñjako ca puggalo dhātumattako nissatto nijjīvo suñño.
- Yathāpaccayaṃ pavattamanaṃ dhātumattame-vetaṃ yadidaṃ gilānapaccayabhesajjaparikkā-ro tadupabhuñjako ca puggalo dhātumattako nissatto nijjīvo suñño

2.Quán tưởng sự đáng chán của tứ vật dụng
- Sabbāni pan’ imāni cīvarāni ajigucchanīyāni imaṃ pūtikāyaṃ patvā, ativiya jigucchanīyāni jāyanti.
- Sabbo panāyaṃ piṇḍapāto ajigucchanīyo imaṃ pūtikāyaṃ patvā ativiya jigucchanīyo jāyati.
- Sabbāni pan’ imāni senāsanāni ajigucchanīyāni imaṃ pūtikāyaṃ patvā, ativiya jigucchanīyāni jāyanti.
- Sabbo panāyaṃ gilānapaccayabhe-sajjaparikkhāro ajigucchanīyo imaṃ pūtikāyaṃ patvā ativiya jigucchanīyo jāyati.

3.Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ vật dụng
- Paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṃ paṭisevāmi, yāvadeva sītassa paṭighātāya, uṇhassa paṭighātāya, daṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ paṭighātāya yāvadeva hirikopinapaṭicchā-danatthaṃ.
- Paṭisaṅkhā yoniso piṇḍapātaṃ paṭisevāmi neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiya yāpanāya vihiṃsuparatiyā brahmacariyānuggahā-ya iti puraṇañca vedanaṃ patihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti.
- Paṭisaṅkhā yoniso senāsanaṃ paṭisevāmi, yāvadeva sītassa paṭighātāya, uṇhassa paṭighātāya, daṃsamakasavātātapasiriṃsapasam-phassānaṃ paṭighātāya yāvadeva utuparis-sayavinodanaṃ paṭisallānārāmatthaṃ.
- Paṭisaṅkhā yoniso gilā-napaccayabhesajjaparikkhāraṃ paṭise-vāmi yāvadeva uppannānaṃ veyyābādhikānaṃ vedanānaṃ paṭighātāya abyāpajjhaparamatāyāti

4. Quán tưởng lại tứ vật dụng đã dùng trong ngày
- Ajja mayā appaccavekkhitvā yaṃ cīvaraṃ paribhuttaṃ taṃ yāvadeva sītassa paṭighātāya uṇhassa paṭighātāya daṃ-samakasavātā tapasiriṃsapasamphassānaṃ paṭighātāya yāvade-va hirikopinappaṭicchā-danatthaṃ.
- Ajja mayā appaccavekkhitvā yo piṇḍapāto paribhutto so neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāyadeva imassa kāyassa ṭhitīyā yāpanāya vihiṃsūparatiyā brahmacariyānuggahāya. Iti purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessā-mi, yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti.
- Ajja mayā apaccavekkhitvā yaṃ senāsanaṃ paribhuttaṃ, taṃ yāvadeva sītassa paṭighātāya, uṇhassa paṭighātāya, daṃ-samakasavātā tapasiriṃsapasamphassānaṃ paṭighātāya, yāvadeva utuparissayavinodanaṃ paṭisallānārā-matthaṃ.
- Ajja mayā apaccavekkhitvā yo gilā-napaccayabhesajjaparikkhāro paribhutto, so yāvadeva uppannānaṃ veyyābādhikānaṃ vedanānaṃ paṭighātāya, abyāpajjhaparamatā-yāti.
2. Lễ bái Tam bảo _ Việt

PHẦN I - LỄ BÁI TAM BẢO
RATANATTAYAPUJĀ - BÀI THỈNH CHƯ THIÊN
Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đảnh núi núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ Xoa, Càn Thác Bà, cùng Long Vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng, gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Ðức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.
Xin các ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp bảo.
Xin các ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp bảo.
Xin các ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp bảo. (lạy)

RATANATTAYAPUJĀ - LỄ DÂNG CÚNG TAM BẢO
Con xin dâng các lễ vật nầy, nhứt là nhang đèn để cúng Phật - Pháp - Tăng, Tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. (lạy)

~~~~~~~~~~

BUDDHARATANAPAṆĀMA - LỄ BÁI PHẬT BẢO
Con xin hết lòng thành kính làm lễ Ðức Bhagavā đó. Ngài là bậc Á Rá Hăn cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần, 1 lạy)
Ðức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn, dưới bóng cây Bồ Ðề quý báu và đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc Chánh Ðẳng, Chánh Giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. (lạy)
Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong Tam Thế ấy. (lạy)

BUDDHA GUṆA - ÂN ÐỨC PHẬT
Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm
Vô Thượng Sĩ pháp thân tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh
Thiên Nhân Sư đấng cha lành
Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời. (lạy)

BUDDHA ATTAPAṬIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y PHẬT BẢO
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Ðức Phật là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này. (lạy)

BUDDHA KHAMĀPANA - SÁM HỐI PHẬT BẢO
Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Ðức Phật, là Ðấng Chí Tôn Chí Thánh.
Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)


~~~~~~~~~~

DHAMMARATANAPANĀMA - LỄ BÁI PHÁP BẢO
Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, là con đàng đi của bậc Thánh Nhân, là con đàng chánh, dẫn người hữu chí nhập Niết Bàn được. Pháp bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy. (lạy)
Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. Các Pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các Pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại nầy. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong tam thế ấy. (lạy)

DHAMMA GUṆA - ÂN ÐỨC PHÁP BẢO
Pháp vi diệu cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường
Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu.

DHAMMA ATTAPAṬIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y PHÁP BẢO
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Pháp bảo là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật nầy. (lạy)

DHAMMA KHAMĀPANA - SÁM HỐI PHÁP BẢO
Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)

~~~~~~~~~~

SAṄGHARATANAPANĀMA - LỄ BÁI TĂNG BẢO
Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quí báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy. (lạy)
Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai. Chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy. (lạy)

SAṄGHA GUṆA - ÂN ÐỨC TĂNG BẢO
Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử
Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia
Bậc như lý hạnh Tăng Già
Bậc chơn chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn
Thành đạo quả bốn đôi tám chúng
Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm
Cung nghinh kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian (lạy)

SAṄA ATTAPATIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y TĂNG BẢO
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức Tăng là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. (lạy)
SAṄGHA KHAMĀPANA - SÁM HỐI TĂNG BẢO
Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)

~~~~~~~~~~

LỄ BÁI XÁ LỢI

Con xin lễ bái các phần,
Bảo tháp Xá lợi kim thân Phật đà,
Bồ đề khắp cõi Sa bà,
Luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường.

~~~~~~~~~~

SAMBUDDHE - LỄ TAM THẾ PHẬT

1- Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 28 vị Chánh biến tri, 12 ngàn vị Chánh biến tri và 500 ngàn vị Chánh biến tri.
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (lạy)
2- Con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị Chánh biến tri, 24 ngàn vị Chánh biến tri và 1 triệu vị Chánh biến tri.
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc Chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (lạy)
3- Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị Chánh biến tri, 48 ngàn vị Chánh biến tri và 2 triệu vị Chánh biến tri.
Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của bậc Chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (lạy)

DÂNG HOA CÚNG PHẬT

- Dâng hoa cúng đến "Phật-đà",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

- Dâng hoa cúng đến "Đạt-ma",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

- Dâng hoa cúng đến "Tăng-già",
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu,
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn (lạy)

~~~~~~~~~~


TAM QUI
- Ðệ tử qui y Phật
đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự, bi trí vẹn toàn.

- Ðệ tử qui y Pháp
đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc.

- Ðệ tử qui y Tăng
bậc hoằng trì Chánh Pháp, vô thượng phước điền.
Lần thứ hai: đệ tử qui y Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo
Lần thứ ba: đệ tử qui y Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo (lạy)

~~~~~~~~~~

QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG

1.Quán tưởng yếu tố tứ vật dụng

- Y phục này dùng làm phương tiện
Đó chỉ là tứ đại sở sanh
Người dùng y cũng là duyên đại
Phi chúng sanh thọ giả tánh không.

- Vật thực này dùng làm phương tiện
Đó chỉ là tứ đại sở sanh
Người thọ thực cũng là duyên đại
Phi chúng sanh thọ giả tánh không.

- Chổ ở này dùng làm phương tiện
Đó chỉ là tứ đại sở sanh
Người trú ngụ cũng là duyên đại
Phi chúng sanh thọ giả tánh không.

- Dược phẩm này dùng làm phương tiện
Đó chỉ là tứ đại sở sanh
Người dùng thuốc cũng là duyên đại
Phi chúng sanh thọ giả tánh không

2.Quán tưởng sự đáng chán của tứ vật dụng

- Người dùng y phải thường quán tưởng
Y phục này vốn chẳng gớm đâu
Khi xúc chạm vào thân uế trược
Liền trở nên đáng gớm biết bao.

- Người thọ thực phải thường quán tưởng
Vật thực này vốn chẳng gớm đâu
Khi xúc chạm vào thân uế trược
Liền trở nên đáng gớm biết bao.

- Người trú ngụ phải thường quán tưởng
Liêu cốc này vốn chẳng gớm đâu
Khi xúc chạm vào thân uế trược
Liền trở nên đáng gớm biết bao.

- Người dùng thuốc phải thường quán tưởng
Dược phẩm này vốn chẳng gớm đâu
Khi xúc chạm vào thân uế trược
Liền trở nên đáng gớm biết bao

3.Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ vật dụng

- Chơn chánh quán tưởng rằng
Ta thọ dụng y phục
Để ngăn ngừa nóng lạnh
Hoặc xúc chạm muỗi mòng
Gió sương và mưa nắng
Cùng rắn rít côn trùng
Và chỉ để che thân
Tránh những điều hổ thẹn

- Chơn chánh quán tưởng rằng.
Ta thọ dụng vật thực
Không phải để vui đùa
Không ham mê vô độ
Không phải để trang sức
Không tự làm đẹp mình
Mà chỉ để thân này
Được bảo trì mạnh khỏe
Để tránh sự tổn thương
Để trợ duyên phạm hạnh
Cảm thọ cũ được trừ
Thọ mới không sanh khởi
Và sẽ không lầm lỗi
Ta sống được an lành

- Chơn chánh quán tưởng rằng
Ta thọ dụng liêu thất
Để ngăn ngừa nóng lạnh
Hoặc xúc chạm muỗi mòng
Gió sương và mưa nắng
Cùng rắn rít côn trùng
Để giải trừ nguy hiểm
Do phong thổ tứ thời
Và chỉ với mục đích
Sống độc cư an tịnh

- Chơn chánh quán tưởng rằng
Ta thọ dụng y dược
Dành cho người bệnh dùng
Để ngăn các cảm thọ
Tàn hại đã phát sinh
Được hoàn toàn bình phục.

4. Quán tưởng lại tứ vật dụng đã dùng trong ngày

- Y phục dùng trong ngày
Mà ta chưa quán tưởng
Y phục ấy được dùng
Để ngăn ngừa nóng lạnh
Hoặc xúc chạm muỗi mòng
Gió sương và mưa nắng
Cùng rắn rít côn trùng
Và chỉ để che thân
Tránh những điều hổ thẹn

- Vật thực dùng trong ngày
Mà ta chưa quán tưưởng
Vật thực ấy được dùng
Không phải để vui đùa
Không ham mê vô độ
Không phải để trang sức
Không tự làm đẹp mình
Mà chỉ để thân này
Được bảo trì mạnh khỏe
Để tránh sự tổn thương
Để trợ duyên phạm hạnh
Cảm thọ cũ được trừ
Thọ mới không sanh khởi
Và sẽ không lầm lỗi
Ta sống được an lành

- Chỗ ở dùng trong ngày
Mà ta chưa quán tưởng
Chỗ ở ấy được dùng
Để ngăn ngừa nóng lạnh
Hoặc xúc chạm muỗi mòng
Gió sương và mưa nắng
Cùng rắn rít côn trùng
Để giải trừ nguy hiểm
Do phong thổ tứ thời
Và chỉ với mục đích
Sống độc cư an tịnh

- Dược phẩm dùng trong ngày
Mà ta chưa quán tưởng
Dược phẩm ấy được dùng
Để ngăn các cảm thọ
Tàn hại đã phát sinh
Được hoàn toàn bình phục.

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda

Bình luận
| Mới nhất