Kinh Phật lực (Buddhajayamaṅgalagāṭhā)

KINH PHẬT LỰC
(Buddhajayamaṅgalagāṭhā)

 

 1. Bāhuṃ sahassamabhinimmitasāvudhantaṃ
  grīmekhalaṃ uditaghorasasenamāraṃ
  dānādidhammavidhinā jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni
 2. Mārātirekamabhiyujjhitasabbarattiṃ
  ghorampanāḷavakamakkhamathaddha
  yakkhaṃ khantīsudantavidhinā jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni
 3. Nālāgiriṃ gajavaraṃ atimattabhūtaṃ
  dāvaggicakkamasanīva sudāruṇantaṃ
  mettambusekavidhinā jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni
 4. Ukkhittakhaggamatihatthasudāruṇantaṃ
  dhāvantiyojanapaṭhaṅgulimālavantaṃ
  iddhībhisaṅkhatamano jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni
 5. Katvāna kaṭṭhamudaraṃ iva gabbhinīyā
  ciñcāya duṭṭhavacanaṃ janakāyamajjhe
  santena somavidhinā jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni
 6. Saccaṃ vihāya matisaccakavādaketuṃ
  vādābhiropitamanaṃ atiandhabhūtaṃ
  paññāpadīpajalito jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni
 7. Nandopanandabhujagaṃ vibudhaṃ
  mahiddhiṃ puttena thera bhujagena damāpayanto
  iddhūpadesavidhinā jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni
 8. Duggāhadiṭṭhibhujagena sudaṭṭhahatthaṃ
  brahmaṃ visuddhijutimiddhiba kābhidhānaṃ
  ñāṇāgadena vidhinā jitavā munindo
  tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni

Etāpi buddhajayamaṅgalāṭṭhagāṭhā
yo vācano dinadine sarate matandī
hitvānanekavividhāni cupaddavāni
mokkhaṃ sukhaṃ adhigameyya naro sapañño

TIẾNG VIỆT:

KINH PHẬT LỰC

 

 1. Ðức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, ngài đã cảm thắng Ma Vương, Ma Vương biến ngàn cánh tay đều cầm khí giới; cỡi voi Gri-mê-khá-lá đủ cả binh ma, tiếng hét la vang rền. Nhờ Phép Thập độ, nhất là Phép Bố thí mà đức Phật cảm thắng được Ma Vương. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.
 2. Ðức Phật đã cảm thắng được Dạ Xoa A-la-quá-cá rất cang ngạnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng đức Phật. Dạ Xoa rất hung ác, cảm dõng hơn Ma Vương đã bị Ðức Chánh Biến Tri dùng Phép Nhẫn nhục thâu phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.
 3. Ðức Phật đã cảm thắng voi Na-la-gi-ri đến cơn hung ác, dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét, nhờ rải lòng Từ bi mà Ðức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến người.
 4. Ðức Phật dùng Phép Thần thông cảm thắng Ăn-gú-lí-má-lá, kẻ cướp sát nhân, cắt ngón tay người xỏ làm tràng hoa, kẻ quá hung bạo, nhưng rất tinh nhuệ, cầm gươm rượt Ðức Chánh Biến Tri xa ba do tuần. Do nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.
 5. Ðức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh Cha, nàng dùng cây tròn giống dạng dứa bé trong thai, giả làm phụ nữ mang thai. Nhờ dùng Phép Chánh định mà đức Chánh Biến Tri cảm thắng nàng giữa chốn đông người. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.
 6. Ðức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, Ngài đã cảm thắng kẻ ngoại đạo Sách-chá-cá là kẻ không ngay thật, chỉ ưa thích sự nâng cao lời nói mình như người dựng cột phuuớng, kẻ rất si mê, chẳng khác người mù. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.
 7. Ðức Phật dạy Ðại đức Mục Kiền Liên biến làm Long Vương để thâu phục rồng chúa Nan-đô-bá-nanh-đa, là rồng tà kiến có nhiều thần thông. Nhờ dạy Ðại đức Mục Kiền Liên mà Ðức Chánh Biến Tri thâu phục được rồng chúa ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.
 8. Ðức Phật đã cảm thắng Ðại-Phạm-Thiên Bá-ká tự cho mình là cao thượng vì đức trong sạch, có thần thông và chấp hẳn tà kiến. Nhờ Giác tuệ mà Ðức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được Ðại Phạm Thiên ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

Những người có trí tuệ, không biếng nhác, thường ngày hằng tụng hoặc niệm, tám kệ ngôn, tán dương oai lực của Ðức Chánh Biến Tri, thì sẽ tránh khỏi vô số nạn tai, và sẽ chứng quả Niết Bàn là nơi yên vui độc nhất.

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda

Bình luận
| Mới nhất