Buổi chia sẻ Phật pháp

Giảng sư: Đại đức Tuệ Dũng.
Tại Thiền viện Thiện Minh ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi

Bình luận
| Mới nhất