Ban tang lễ và chương trình lễ tang của Đức Trưởng lão Tịnh Giác (Visuddhasāramahāthero)

z2115679300554_9ae083384d20ec167a4ac6c14adef6a2.jpg (222 KB)

z2115679300556_3d1e08bc3b5e8d162ad014d8ea7a583a.jpg (230 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất