Sách Hướng Dẫn Thiền

Sách hướng dẫn thiền cho thiền sinh ở giai đoạn nâng cao (meditation manual for advanced meditator):

  • Sách hướng dẫn thiền (meditation manual).
  • Thấy biết rõ duyên trợ (discerning paṭṭhāna conditions).

Pa Auk Tawya Sayadaw

BUDDHASĀSANA THERAVĀDA

 SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN

(MEDITATION MANUAL)

Pa Auk Tawya Sayadaw

Biên dịch: bhikkhu Abhikusala – Siêu Thiện

Sách hướng dẫn thiền

Cho thiền sinh ở giai đoạn nâng cao

(meditation manual for advanced meditator):

-    Sách hướng dẫn thiền (meditation manual).

-    Thấy biết rõ duyên trợ (discerning paṭṭhāna conditions).

Pa Auk Tawya Sayadaw

Người muốn thực hành theo phương pháp này cần phải gặp trực tiếp các thiền sư thuộc hệ thống Pa Auk để được chỉ dẫn.


icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Pa Auk Tawya Sayadaw

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

Bình luận
| Mới nhất