Hạnh phúc kinh

Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

---

 HẠNH PHÚC KINH

(MAṄGALA SUTTA)

 BHIKKHU THITA SĪLO

TỲ KHƯU GIỚI NGHIÊM

---

Đệ tử kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo.

NAMATTHU RATANATTAYASSA

***

 

Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra có ý nghĩa như vầy:

Một hôm nọ, Đức Thế Tôn an ngự tại Kỳ Viên Tự JETAVANᾹRᾹMA, là chùa của ông bá hộ Cấp Cô Độc tạo dâng, gần thành Xá Vệ. Khi ấy, có vị Trời ở dục giới hoài nghi về Hạnh Phúc thuyết, bèn lìa cõi trời bay xuống, vào đảnh lễ đấng Đại Từ, và làm cho hào quang sáng ngời rực rỡ, đi hữu nhiễu 3 vòng, rồi đứng tại chỗ phải lẽ, kính lễ hỏi về ý nghĩa hạnh phúc rằng:

KIṂ MAṄGALAṂ BHANTE BHAGAVᾹ = Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn! Cái gì gọi là hạnh phúc sự tiến triển của tất cả chúng sanh?

Khi ấy, Đức Phật giải đáp về hạnh phúc bằng những kệ ngôn như vầy:

 

Điều hạnh phúc thứ nhứt

ASEVANᾹCA BᾹLᾹNAṂ: Tư cách không xu hướng theo kẻ dữ hay kẻ si ác, người có tâm tội lỗi, gọi là hạnh phúc cao thượng.

VẤN: Người thế nào gọi là kẻ dữ hay kẻ si ác?

ĐÁP: Người huỷ bỏ 3 điều lợi ích, gọi là kẻ dữ hay kẻ si ác.

Hạnh phúc kinh - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Bình luận
| Mới nhất