Thông báo thứ 5: Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018

Thứ tư, ngày 2/5/2018, giới tử phải qua kỳ khảo thí tại Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự)

Thông báo thứ 4: Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 - 1.jpg (1057179 KB)

Thông báo thứ 4: Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 - 2.jpg (747358 KB)

Thông báo thứ 4: Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 - 3.jpg (897038 KB)

Thông báo thứ 4: Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 - 4.jpg (642984 KB)

Bình luận
| Mới nhất