Theo dấu chân xưa - Tập 2

“Theo dấu chân xưa” là bộ sách bỏ túi gồm các bài pháp được thuyết pháp ở nhiều đạo tràng khác nhau của Tỳ khưu Thiện Minh do Tu nữ Quang Duyên, Tu nữ Quang Kiến và Phật tử Quang Đức ghi lại.

Theo dấu chân xưa - Tập 2

Theo dấu chân xưa - Tập 2 - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Bình luận
| Mới nhất