Bản giải Siêu lý Trung học

Căn và Uẩn song

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

BUDDHASĀSANA THERAVĀDA

-----

  

VÔ TỶ PHÁP

(ABHIDHAMMA)

 BẢN GIẢI SIÊU LÝ TRUNG HỌC

 CĂN & UẨN SONG

Biên soạn: Saddhamma Jotika.

Sư cả Tịnh Sự Mahāthero Santakicco

Dịch từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng Việt Nam

Phật lịch 2517 - Dương lịch 1973

Bản giải Siêu lý Trung học - luoc-do-nguoi-coi.jpg (665294 KB)

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

Bình luận
| Mới nhất