Mười loại thức ăn

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh.
Giảng tại thiền viện Thiện Minh ngày 20/9 (nhuần) năm Giáp Ngọ.

Bình luận
| Mới nhất