KINH RẢI TÂM TỪ ĐẾN CÁC LOÀI RẮN KHANDHAPARITTA GĀTHĀ

KINH RẢI TÂM TỪ ĐẾN CÁC LOÀI RẮN
KHANDHAPARITTA GĀTHĀ
(Virū pakkhehi me mettaṃ)

 

KHANDHAPARITTA GĀTHĀ


Virū pakkhehi me mettaṃ
mettaṃ erāpathehi me
chabyāputtehi me mettaṃ
mettaṃ kanhāgotamakehi ca
apādakehi me mettaṃ
mettaṃ dipādakehi me
catuppadehi me mettaṃ
mettaṃ bahuppadehi me
māmaṃ apādako hiṃsi
māmaṃ hiṃsi dipādako
māmaṃ catuppado hiṃsi
māmaṃ hiṃsi bahuppado.
Sabbe sattā sabbe pāṇā
sabbe bhūtā ca kevalā
sabbe bhadrāni passantu
mā kiñci pāpamāgamā.
Appamāṇo Buddho appamāṇo Dhammo appamāṇo
Saṅgho pamāṇa vantāni siriṃsapāni ahivicchikā
satabadī uṇṇānābhī sarabū mū sikā katā me rakkhā katā
me parittā paṭikkamantu phūtāni. So haṃ nam

KINH RẢI TÂM TỪ ĐẾN CÁC LOÀI RẮN


Ta hãy có từ tâm, với Ví-ru-pắc-khá,
Ta hãy có từ tâm, với Ê-ra-pá-thá,
Ta hãy có từ tâm, với Chắb-da-pút-tá,
Ta hãy có từ tâm, với Kan-ha-gô-tá-má-ká,
Ta hãy có từ tâm, với các loài không chân,
Ta hãy có từ tâm, với các loài hai chân,
Ta hãy có từ tâm, với các loài bốn chân,
Ta hãy có từ tâm, với các loài nhiều chân.
Mong rằng loài không chân, không có làm hại ta,
Mong rằng loài hai chân, không có làm hại ta,
Mong rằng loài bốn chân, không có làm hại ta,
Mong rằng loài nhiều chân, không có làm hại ta.
Mọi chúng sanh hữu tình, toàn thể mọi sinh vật,
Mong chúng thấy hiền thiện, chớ đi đến điều ác.
Đức Phật là vô lượng,
Đức Pháp là vô lượng,
Chúng Tăng là vô lượng.
Có lƣợng là các loài bò sát, các loài rắn, các con bò cạp,
các con một trăm chân, các loài nhện giăng tơ, các con
thằn lằn cùng các loài chuột.
Ta đã làm sự hộ trì,
Ta đã làm sự che chở,
Mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi.
Ta đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Ta đảnh lễ bảy vị Chánh Giác.

Bình luận
| Mới nhất