Vòng tròn 24 duyên

20/02/2021

Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích trong phần Vị trí Xiển minh Pāli (paṭṭhāna-Nidesa Pāli). Phần Pāli này thường được trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri.

Chỉ Dẫn Bản Đồ Cứu Cánh Níp-Bàn

02/12/2020

Trước hết, nên biết mục tiêu của Phật giáo hoàn toàn rốt ráo diệt phiền não dứt ngũ uẩn, hết tất cả khổ.

Bài kinh Tâm Từ - metta sutta

30/08/2020

Một bản dịch phổ thơ của bài kinh Tâm từ. (Audio)

Chỉ chấm bảng nêu

24/06/2020

Trong quyển Vô Tỷ Pháp Tập yếu đã xuất bản, chắc hẳn quý vị sẽ lúng túng và khó nhớ khi đọc phần chi pháp. Phần file chỉ chấm bảng nêu sẽ giúp quý vị hình dung ra được chi pháp khi được thể hiện trên bảng nêu.

Sơ đồ Tam tạng (Tipiṭaka)

24/02/2020

Gửi tặng những ai thích sách bản Sơ đồ Tam tạng và Chú giải tóm tắt những điều sơ lược nhất để có cái nhìn tổng quát về TIPIṬAKA và AṬṬHAKATHĀ.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 4/5

22/02/2020

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 3/5

22/02/2020

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy hội nhập và phát triển.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 2/5

22/02/2020

Chủ đề: Những vấn đề về triết học và Phật học.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa-phần 1/5

22/02/2020

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa được tổ chức vào ngày 18 tháng 1 năm 2014.