Đại lễ dâng y Kathina tại chùa Bửu Quang năm 2011

01/01/2019

KATHINA BỬU QUANG (16/10/2011)

Kinh Bát Thành

28/12/2018

Giảng sư: HT Thích Minh Châu

Tam quy ngũ giới

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Nhiệm màu của sự cúng dường

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Tứ như ý túc

27/12/2018

Giảng sư: HT Tịnh Nhân- Trụ trì chùa Siêu Lý, Q.6

Con đường chuyển hóa

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Chữ hiếu trong Phật giáo

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Ý nghĩa bài kinh Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Người thi ân và kẻ báo ân

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Thiểu dục tri túc

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)