Pháp tu lục hòa

06/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu. Bài giảng ngày 6/11/1993

Rải tâm từ

06/01/2019

Lê Cát Trọng Lý & dàn hợp xướng

Tất niên và tổng kết khóa tu

05/01/2019

Tất niên và tổng kết khóa tu tại Thiền viện Thiện Minh (Vĩnh Long) ngày 20/12 Ất Mùi

Lễ đặt bát hội năm 2016

05/01/2019

Lễ đặt bát hội năm 2016 tại thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long)

Kinh Tứ niệm xứ

04/01/2019

Như vầy tôi nghe,

Một thời Ðức Thế Tôn ngự giữa dân chúng xứ Ku Ru tại đô thị Kam Ma Sa Ðam Ma. Tại đấy đức Phật dạy các Tỳ Khưu: Nầy các Tỳ Khưu, đây là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Ðó là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ ấy là gì?

Kinh lễ bái sáu phương

04/01/2019

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn trú tại chùa Trúc Lâm gần thành Vương Xá. Vào buổi sáng Ngài đắp y mang bát đi khất thực. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn trông thấy thanh niên Sin Ga La lễ bái sáu phương đông nam tây bắc trên dưới, Ngài hỏi tại sao làm thế. Sin Ga La trả lời: Khi thân phụ lâm chung nhắn nhủ phải thường lễ bái sáu phương.

Kinh huân tập công đức

04/01/2019

Người chôn giấu tài sản
Nơi hang sâu mực nước
Dụng tâm lúc hữu sự
Bị phép nước luật vua
Hay gặp phải cường hào
Ðem chuộc thân giữ mạng

Kinh Hồi hướng vong linh

04/01/2019

Vua Bim Bí Sá Rá

Nằm mộng thấy thân nhân
Bị quả khổ đói lạnh
Ðến bạch hỏi Thế Tôn
Ðức Ðiều Ngự bi mẫn
Chỉ dạy cách tạo phước
Hồi hướng các vong linh
Thoát ly mọi khổ ách

Giác Bảo Hoa kỳ 9 năm 2011

01/01/2019

Sinh hoạt Phật Pháp của Đạo tràng Giác Bảo Hoa ngày 20-3-2011. Thuyết Pháp và lễ Cầu siêu cho đồng bào bị thiên tai tại Nhật.