Thanh tịnh đạo - phần Giới

14/01/2020

Thanh tịnh đạo đã nói lên ý nghĩa căn bản con đường phạm hạnh, kim chỉ nam cho những ai tầm cầu đạo lộ chí thượng độc nhất thanh tịnh, vì ngoài nó ra không còn con đường nào khác hướng đến tuần tự tiến hóa. Và tầm quan trọng của nó được thể hiện phổ biến rộng rãi qua các xứ Quốc giáo khi nó là nền tảng cho các hành giả phát triển thiền quán.

Bồ tát đản sanh, thành đạo và Phật nhập Niết bàn

20/11/2019

Nhận thấy đã nhiều năm từ khi có Phật giáo Nguyên Thủy du nhập vào lãnh thổ Việt Nam đến nay, chư Phật tử tích cực tổ chức ngày rằm tháng tư âm lịch, để kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Đản sanh, Thành đạo và Niết bàn của đức Phật tổ GOTAMA.

Lịch sử Phật Thích Ca

20/11/2019

Quyển kinh “Lịch Sử Phật” này tuy không đầy đủ lắm, song cũng giúp thêm phần hiểu thấy một cách căn bản thực tế; Bồ Tát có sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Da tại xứ Kapilavatthu, tu hành đạt đáo Phật quả rồi phổ độ chúng sanh đều được giải thoát hẳn thật, cuối cùng Ngài nhập đại Niết Bàn vẫn còn lưu truyền giáo lý cứu khổ cao thượng và Xá Lợi quí báu trong khắp cõi SA BÀ.

Hạnh phúc kinh

20/11/2019

Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra

Giải về kiếp

20/11/2019

Nói về Thành kiếp, Hoại kiếp và Lửa cháy kiếp v.v...

Khi đã bỏ cặn cáu, chỉ còn thanh thủy thuần nhất, cũng như tâm ô trược, đã dùng Giới Định Huệ diệt trừ gặt bỏ sạch hết rồi ấy là tâm giải thoát. Tâm cởi bỏ hết phiền não và nghiệp chướng rồi, đạo quả thánh nhơn sẽ rõ rệt, thế là tuệ giải thoát đã minh hiện đầy đủ. Bậc thánh nhân đạt đến quả vị siêu thoát, dù đang sống không lo ngại gì về vấn đề Thành Kiếp, Hoại Kiếp ... cả.

Giải về cõi trời

20/11/2019

Biên soạn tập sách: “Giải về Cõi Trời” này, tuy chưa đầy đủ lắm, song cũng có thể là chút ít tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về Cõi Trời một cách đúng đắn và chính xác hơn. Dường như trước đây ai cũng hiểu khái quát, rằng là Cõi Trời là nơi đẹp lắm, tuyệt mỹ lắm, kỳ thú lắm, hạnh phúc và an lạc lắm! Thế thôi! có người lại hiểu lầm, cứ đinh minh Cõi Trời chỉ có 1 ông, một vị thần hay một vị thượng đế nào đó; và mọi quyền tài phán, định đoạt vận mệnh vui khổ, hèn sang, phước tội của con người đều ở trong tay ông ta cả

Giải về bạn

20/11/2019

Nay tôi phiên dịch quyển sách bé nhỏ nầy để bổ khuyết vào chỗ ấy, nghĩa là ai cũng có rất nhiều bạn, song lại không biết chọn bạn mà chơi. Hơn nữa, bạn ác thì không thiếu chi, bạn lành hoặc là pháp lữ mới là khó kiếm, cũng như vàng ngọc mới khó kiếm còn sạn sỏi thì không thiếu.

Pháp tụ-phần xiển thuật

05/11/2019

Bổn này như chìa khóa mở Khiếp (tạng) Diệu pháp (Abhidhammapiṭaka). Cũng là tài liệu giảng dạy tụng, học và nghiên cứu giáo lý cao siêu chính thức của nhà Phật.

Diệu pháp lý hợp

05/11/2019

Tóm tắt 9 phầm tiểu học Vô tỷ pháp bằng thơ 

70 pháp thực tính và 10 pháp phụ

05/11/2019

Trạng thái và tứ ý nghĩa của tâm, sở hữu, sắc pháp.