Bản giải Siêu lý Cao học

27/07/2020

DUYÊN HIỆP LỰC LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (PAṬICCASAMUPPĀDA)

Bản giải Siêu lý Tiểu học

27/07/2020

SIÊU LÝ HIỆP ĐỒNG

(PARAMAṬṬHASAṄGAHA)

(SIÊU CÁCH YẾU HIỆP)

SƠ ĐẲNG – TRỌN BỘ

Giáo trình Siêu lý Tiểu học 1

19/07/2020

Abhidhammatthasaṅgaha - Diệu Pháp Lý Hợp. Chương 1, 2, 6

Kamma-Nghiệp vào lúc tử và tái tục

30/06/2020

“Kamma – Nghiệp vào lúc tử và tái tục” Sayawaw Dr. Nanda-mālābhivaṃsa giải thích quá trình mà nghiệp đưa chúng ta đi ngay trước khi tử để gieo hạt giống của nó cho kiếp sau.
Song song, Sayadaw làm sáng tỏ một số quan niệm sai lầm phổ biến về linh hồn hay hồn ma, một kiếp sống tạm trước khi tái tục, tái sinh, đầu thai, v.v… Hỏi “Ai là người chuyển từ kiếp này sang kiếp khác?” và “Ai tạo nghiệp và ai nhận quả của nghiệp? Ngài bác bỏ quan niệm về một thực thể hay linh hồn thường hằng. Các vấn đề như nhân bản và hiệu quả của việc cầu nguyện để dừng lại nghiệp cũng được nêu ra.

Mười pháp quán tưởng

07/04/2020

Tập sách này được biên soạn dựa theo phần kết luận và hướng dẫn hành thiền trong cuốn Mindfully Facing Disease and Death: Compassionate Advice from Early Buddhist Texts (Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết: Lời khuyên từ bi trong kinh văn Phật giáo sơ kỳ), tác giả là Bhikkhu
Anālayo, xuất bản năm 2016 và dựa theo các bài đàm luận chia sẻ Phật pháp của chúng tôi trong Room Phật giáo Nam truyền của mạng PalTalk do Tỳ-khưu Trí Đức chủ trì trong năm 2017 và 2019.

Con đường độc nhất để chứng ngộ Niết-bàn

03/04/2020

‘Phần Hơi Thở Vào – Hơi Thở Ra’ (‘Ān∙Āpāna∙Pabbaṃ’) của ‘Kinh Đại Niệm Xứ’ (‘Mahā∙Sati∙Paṭṭhāna∙Suttaṃ’) được trình bày theo chi tiết thực hành và theo đúng Kinh Điển Pāḷi, và các Chú Giải, Sớ Giải.

Phúc hành tông

14/03/2020

Trong quyển sách này, tôi xin trình bày chi tiết về cách làm những việc thiện, những hành động tốt đẹp đem lại quả lợi ích lớn lao, có thể đè nén pháp bất thiện của mỗi người chúng ta. Vì theo lẽ thường khi tâm thiện sanh thì tâm bất thiện vắng mặt. Hành động tốt đẹp trong Phật giáo ấy trình bày lại trong Phúc hành tông, dịch là nền tảng của việc làm phước, điều pháp được sắp vào việc làm phước hay cách làm điều tốt đẹp, là cách làm phước đúng đắn nhất theo phần chánh của Phật giáo...

Thấy biết rõ duyên trợ

27/02/2020

Mục tiêu của tập sách hướng dẫn này là chỉ dẫn trong sự thấy biết trực tiếp về các duyên trợ (Paccaya) liên quan trong sự sanh và diệt của danh và sắc. Để giúp làm cho dễ dàng, 24 duyên (paccaya) gốc này, và những loại phụ, đã được sắp xếp thành những nhóm theo một cách hơi khác.

Những phần thiết yếu để tu tập thiền

26/02/2020

Quyển sách này dựa vào lời dạy pháp dhamma của Sayadaw U Kumarābhivaṃsa về Padhāniyaṅga-Sutta và Meghiya-Sutta đã được giảng tại Pa-Auk Tawya Tat-Oo Dhamma Yeikhthar (mở rộng), Pyin Oo Lwin, Myanmar, cũng như những quốc gia khác như là Singapore, Thailand and Vietnam.

Đức Phật và Phật Pháp

13/02/2020

Bản dịch quyển The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được tu chỉnh và bổ túc theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng của Ngài cố Đại đức Nārada Mahā Tera năm 1980.