VIII. Tâm song và IX. Pháp song

Phần VIII và IX trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

BỘ THỨ SÁU
BỘ SONG ĐỐI(YAMAKA)
QUYỂN HẠ
PHẦN VIII. TÂM SONG

PHẦN IX. PHÁP SONG
---
CẢO BẢN
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt
Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

VIII. TÂM SONG.. 399

Phần Xiển Thuật (Puggalavāruddeso) 399

Xiển Thuật Phần Nhân. 399

Xiển Thuật Phần Pháp (Dhammavāruddeso) 402

Xiển Thuật Phần Người Và Pháp (Puggaladhammavāruddeso) 404

Xiển Thuật Phần Hỗn Tạp  (Missakavāruddeso) 406

Phần Xiển Minh. 407

Xiển Minh Phần Nhân (Puggalavāraniddeso) 407

Xiển Minh Phần Pháp (Dhammavāraniddeso) 412

Xiển Minh Phần Người Và Pháp (Puggaladhammavāraniddeso) 416

 

 1. PHÁP SONG.. 420

Phần Án Trí (Paññattivāra) 420

Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) 420

Phần Xiển Minh (Niddesavāra) 421

Phần Hành Vi (Pavattivāra) 424

Phần Hành Vi Sanh. 424

Phần Diệt (Nirodhavāra) 439

Phần Sanh Diệt (Uppādanirodhavāra) 454

Phần Tu Tiến (Bhavanavara) 470

TÂM SONG                        

 

Phần Xiển Thuật (Puggalavāruddeso)

 

Xiển Thuật Phần Nhân

 1.  
 • Tâm của người nào sanh ra chưa diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sanh, thì tâm của người ấy sanh ra chưa diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào không sanh mà diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt mà sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt mà sẽ sanh, thì tâm của người ấy không sanh mà diệt phải chăng?

2.

 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào không sanh, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải chăng?

3.

 • Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang diệt phải chăng?

4.

 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy không từng sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh, thì tâm của người ấy không từng sanh phải chăng?

5.

 • Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã từng diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào đã từng diệt, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy không từng diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào đã từng diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đã từng diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy không từng diệt phải chăng?

6.

 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào từng diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy không từng diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy từng sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải từng sanh phải chăng?

7.

 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải chăng?

8.

 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải chăng?

9.

 • Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào vẫn không diệt, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy vẫn không diệt phải chăng?

10.

 • Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đã sanh, thì tâm của người ấy đã không từng sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng?

11.

 • Tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào đã không từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và tâm của người ấy chẳng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và tâm của người ấy cũng chẳng phải đã từng sanh phải chăng?

12.

 • Tâm sanh tồn đang sanh phải chăng? Hay là tâm đang sanh sanh tồn phải chăng?
 • Tâm phi sanh tồn phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm phi đang sanh phi sanh tồn phải chăng?

13.

 • Tâm đã diệt đang diệt phải chăng? Hay là tâm đang diệt đã diệt phải chăng?
 • Tâm phi đã diệt phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm phi đang diệt phi đã diệt phải chăng?

14.

 • Tâm của người nào khi sanh lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người ấy khi diệt lướt qua mỗi sát-na, đã lướt qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm của người nào khi diệt đang lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người ấy khi sanh cũng lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ phải chăng?
 • Tâm của người nào chẳng phải khi sanh đang lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người ấy chẳng phải khi diệt lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm của người nào chẳng phải khi diệt lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người ấy chẳng phải khi sanh lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ phải chăng?

Dứt phần nhân xiển thuật

 

 

 

Xiển Thuật Phần Pháp (Dhammavāruddeso)

15.

 • Tâm nào sanh ra phi vẫn diệt, thì tâm đó sẽ diệt phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt phi sẽ sanh, thì tâm đó đang sanh phi diệt phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh ra vẫn diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt sẽ sanh, thì tâm ấy phi sanh ra, vẫn diệt phải chăng?

16.

 • Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng?

17.

 • Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy vẫn diệt phải chăng?
 • Tâm nào phi vẫn diệt, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi vẫn diệt phải chăng?

18.

 • Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào đã từng sanh, thì tâm ấy sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào chẳng phải vẫn sanh, thì tâm ấy chẳng phải từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào chẳng phải từng sanh, thì tâm ấy chẳng phải sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào chẳng phải sanh ra, thì tâm ấy chẳng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào chẳng phải sẽ sanh, thì tâm ấy chẳng phải sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng?
 • Tâm nào chẳng phải từng sanh, thì tâm ấy chẳng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào chẳng phải sẽ sanh, thì tâm ấy chẳng phải từng sanh phải chăng?

19.

 • Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy vẫn diệt phải chăng?
 • Tâm nào chẳng phải diệt, thì tâm ấy chẳng phải từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào chẳng phải từng diệt, thì tâm ấy chẳng phải diệt phải chăng?
 • Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy vẫn diệt phải chăng?
 • Tâm nào chẳng phải diệt, thì tâm ấy chẳng phải sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào chẳng phải sẽ diệt, thì tâm ấy chẳng phải diệt phải chăng?
 • Tâm nào từng diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng?
 • Tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng?

20.

 • Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng sanh phải chăng?
 • Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng?

21.

 • Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy phi diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi diệt, thì tâm ấy sanh ra phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy vẫn diệt phải chăng? Hay là tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng?

22.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng?

23.

 • Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy đang diệt phải chăng?
 • Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng?

24.

 • Tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng?
 • Tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng?

25.

 • Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn và tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn và tâm ấy từng sanh phải chăng?
 • Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn và tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn và tâm ấy phi từng sanh phải chăng?

26.

 • Tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Hay là tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng?
 • Tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng?

27.

 • Tâm nào diệt rồi, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Hay là tâm nào đang diệt, thì tâm ấy diệt rồi phải chăng?
 • Tâm nào phi diệt rồi, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi diệt rồi phải chăng?

28.

 • Tâm nào khi sanh tồn lướt qua mỗi sát-na, đã lướt qua thời giờ, thì tâm ấy khi diệt lướt qua mỗi sát-na đã qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm nào khi diệt lướt qua mỗi sát-na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy khi sanh lướt qua mỗi sát-na đã qua thời giờ phải chăng?
 • Tâm nào phi đang sanh lướt qua mỗi sát-na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy khi đang diệt lướt qua mỗi sát-na đã qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm nào khi đang diệt lướt qua mỗi sát-na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy phi đang sanh lướt qua mỗi sát-na đã qua thời giờ phải chăng?

Dứt phần pháp xiển thuật

 

Xiển Thuật Phần Người Và Pháp (Puggaladhammavāruddeso)

29.

 • Người nào tâm đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phi đang sanh phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ diệt phi đang sanh, thì người ấy tâm đang sanh phi đang diệt phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang sanh mà đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt mà sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ diệt mà sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh mà đang diệt phải chăng?

30.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sanh tồn phải chăng? Hay là người nào tâm sanh tồn, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sanh tồn phải chăng? Hay là người nào tâm phi sanh tồn, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng?

31.

 • Người nào tâm vẫn diệt, thì người ấy tâm sanh tồn phải chăng? Hay là người nào tâm sanh tồn, thì người ấy tâm vẫn diệt phải chăng?
 • Người nào tâm phi vẫn diệt, thì người ấy tâm phi sanh tồn phải chăng? Hay là người nào tâm phi sanh tồn, thì người ấy tâm phi vẫn diệt phải chăng?

32.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng?
 • Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng?

33.

 • Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Hay là người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng?
 • Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng?
 • Người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng?
 • Người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng?

34.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Hay là người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng?
 • Người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng?
 • Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng?

35.

 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào phi đang diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào phi đang sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy phi đang sanh phải chăng?

36.

 • Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào phi đang sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi đang sanh phải chăng?

37.

 • Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng?
 • Tâm của người nào phi đang diệt, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi đang diệt phải chăng?

38.

 • Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy từng sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng
 • Tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi từng sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào phi từng sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào phi sẽ sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng?

39.

 • Tâm của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh và sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh va từng sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào phi từng sanh thì tâm của người ấy chẳng phải phi đã sanh và phi sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào phi sẽ sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải phi đã sanh và phi từng sanh phải chăng?

40.

 • Tâm đã sanh đang sanh phải chăng? Hay là tâm đang sanh đã sanh phải chăng?
 • Tâm phi đã sanh phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm phi đang sanh phi đã sanh phải chăng?

41.

 • Tâm đã diệt đang diệt phải chăng? Hay là tâm đang diệt đã diệt phải chăng?
 • Tâm phi đã diệt phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm phi đang diệt phi đã diệt phải chăng?

42.

 • Tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang sanh, thì tâm của người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang diệt, thì tâm của người ấy lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang sanh phải chăng?
 • Tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang sanh, thì tâm của người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang diệt, thì tâm của người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang sanh phải chăng?

Dứt xiển thuật phần pháp và nhân

 

Xiển Thuật Phần Hỗn Tạp  (Missakavāruddeso)

43.

 • Tâm của người nào hữu ái (sarāga) đang sanh? Tâm của người nào ly ái đang sanh?
 • Tâm của người nào hữu sân (sadosa) đang sanh? Tâm của người nào ly sân đang sanh (vītadosa)?
 • Tâm của người nào hữu si đang sanh? Tâm của người nào ly si đang sanh?
 • Người nào tâm hữu hôn trầm sanh ra? Người nào tâm ly hôn trầm?
 • Người nào tâm đáo đại (mahaggata) sanh ra? Người nào tâm phi đáo đại (amahaggata) sanh ra?
 • Người nào tâm hữu hữu thượng (sa uttara) sanh ra? Người nào tâm vô thượng (anuttara) sanh ra?
 • Người nào tâm hữu định sanh ra? Người nào tâm phi định sanh ra?
 • Người nào tâm hữu giải thoát (vimutta) sanh ra? Người nào tâm phi giải thoát (avimutta) sanh ra?
 • Người nào tâm thiện sanh ra? Người nào tâm bất thiện sanh ra?
 • Người nào tâm vô ký sanh ra? Người nào tâm Lạc thọ sanh ra?

Nên sắp luôn cho đến hữu y (saraṇa) vô y (araṇa)

 • Người nào tâm vô y (araṇa) đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm vô y sẽ diệt phi sẽ sanh phải chăng?
 • Hay là người nào tâm vô y sẽ diệt phi sẽ sanh, thì người ấy tâm vô y đang sanh phi đang diệt phải chăng?

Dứt phần hỗn tạp xiển thuật

Hết phần xiển thuật

---

 

Phần Xiển Minh

Xiển Minh Phần Nhân (Puggalavāraniddeso)

44.

 • Người nào tâm đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phi sẽ sanh phải chăng? Người sát-na sanh của tâm chót (pacchima), tâm đang sanh phi đang diệt và tâm sẽ diệt phi sẽ sanh. Còn những người sát-na sanh của tâm ngoài ra đó, tâm đang sanh phi đang diệt mà chẳng phải tâm sẽ diệt phi sẽ sanh.

Hay là người nào tâm sẽ diệt phi sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tâm phi đang sanh đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Không phải (no).

Người nào tâm phi sẽ diệt sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh đang diệt phải chăng? Không có (natthi).

45.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi (Āmantā).

Hay là người nào tâm đã sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Người sát-na diệt của tâm là người tâm đã sanh mà chẳng phải người tâm đang sanh. Còn người sát-na sanh của tâm là người tâm đã sanh và tâm cũng đang sanh.

 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Người sát-na diệt của tâm là người tâm phi đang sanh mà chẳng phải người tâm phi đã sanh. Còn bậc nhập thiền Diệt, người Vô tưởng là người tâm chẳng phải đang sanh và cũng chẳng phải đã sanh.

Hay là người nào tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

46.

 • Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm đã sanh, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm là người tâm đã sanh mà chẳng phải người tâm đang diệt. Còn người sát-na diệt của tâm là người tâm đã sanh và cũng đang diệt.

 • Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Sát-na sanh của tâm là người tâm phi đang diệt mà người ấy tâm chẳng phải phi từng sanh. Còn bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người mà tâm phi đang diệt và cũng phi từng sanh.

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

47.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm và bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng sanh mà chẳng phải người tâm đang sanh. Còn người sát-na sanh của tâm là người tâm đã từng sanh và cũng đang sanh.

 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Đã từng sanh.

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Không có.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót là người tâm đang sanh mà người ấy tâm chẳng phải sẽ sanh. Còn sát-na sanh tâm của người ngoài ra đó là người tâm đang sanh và cũng sẽ sanh.

Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt tâm của bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ sanh mà chẳng phải người tâm đang sanh. Còn người sát-na sanh của tâm là người tâm sẽ sanh và cũng đang sanh.

 • Người nào tâm phi đang sanh thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Sát-na diệt tâm của bậc nhập thiền diệt và người Vô tưởng, những người ấy tâm phi đang sanh mà chẳng phải tâm phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi đang sanh và cũng phi sẽ sanh.

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót là người tâm phi sẽ sanh mà chẳng phải người tâm phi đang sanh. Còn người sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh.

 • Người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót là người tâm đã từng sanh mà chẳng phải người tâm sẽ sanh. Còn ngoài ra đó là người tâm đã từng sanh và cũng sẽ sanh.

Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Không có.

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy phi từng sanh phải chăng? Đã từng sanh.

48.

 • Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh tâm của bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng diệt mà chẳng phải người tâm đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm từng diệt và cũng đang diệt.

 • Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Đã từng diệt.

Hay là người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Không có.

 • Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót là người tâm đang diệt mà chẳng phải là người tâm sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm mà ngoài ra đó là người tâm đang diệt và cũng sẽ diệt.

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ diệt mà chẳng phải người tâm đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm sẽ diệt và cũng đang diệt.

 • Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Đang diệt.

 • Người nào tâm đã từng diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót là người tâm đã từng diệt mà chẳng phải là người tâm sẽ diệt. Còn tất cả ngoài ra đó là người tâm từng diệt và cũng sẽ diệt.

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đã từng diệt phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Không có.

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Từng diệt.

49.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm của nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm đã từng diệt mà chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm từng diệt và cũng đang sanh.

 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Đã từng diệt.

Hay là người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Không có.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm sẽ diệt mà chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm sẽ diệt và cũng đang sanh.

 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm của nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm phi đang sanh mà chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi đang sanh và cũng phi sẽ diệt.

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót là người tâm đã từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải sẽ diệt. Còn người ngoài ra đó, tâm đã từng sanh và cũng sẽ diệt.

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Không có.

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Từng sanh

50.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang diệt mà người ấy tâm cũng chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm phi đang diệt và cũng đang sanh.

 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang sanh mà chẳng phải người tâm đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm phi đang sanh và cũng đang diệt.

Hay là người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

51.

 • Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm là người tâm từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm đã sanh và cũng đang sanh.

 • Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm là người tâm phi đang sanh mà người ấy tâm chẳng phải phi từng sanh. Còn bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang sanh và cũng phi từng sanh.

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

52.

 • Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm là người tâm từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm từng sanh và cũng đang diệt.

 • Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Sát-na sanh của tâm là người tâm phi đang diệt mà người ấy tâm chẳng phải phi từng sanh. Còn bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm chẳng phải đang diệt và cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

53.

 • Người nào tâm đã sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải đã sanh. Còn tâm tề toàn (cittasamaṅgīnaṃ) là người tâm từng sanh và cũng đã sanh.

 • Người nào tâm đã sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót (pacchimacittasamaṇgīnaṃ) mà người tâm đã sanh mà người ấy tâm chẳng phải sẽ sanh. Còn tâm tề toàn ngoài ra đó, là người tâm đã sanh và cũng sẽ sanh.

Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ sanh mà người ấy tâm chẳng phải đã sanh. Còn người mà tâm tề toàn (samaṅgī) là người tâm sẽ sanh và cũng đã sanh.

 • Người nào tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Đã từng sanh.

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Không có.

 • Người nào tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Đã sanh.

54.

 • Người nào tâm từng sanh, người ấy tâm chẳng phải đã sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm sẽ sanh mà chẳng phải người tâm đã sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tâm phi từng sanh, chẳng phải người tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Không có.

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh mà chẳng phải người tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Từng sanh.

55.

 • Tâm đã sanh là tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm đã sanh mà chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh là tâm đã sanh và cũng đang sanh.

Hay là tâm đang sanh là tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi.

 • Tâm phi đã sanh là tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm phi đang sanh là tâm phi đã sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm phi đang sanh mà chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai, phi đang sanh và cũng phi đã sanh.

56.

 • Tâm đã diệt là tâm đang diệt phải chăng? Không phải.

Hay là tâm đang diệt là tâm đã diệt phải chăng? Không phải.

 • Tâm phi đã diệt là tâm phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt, phi đã diệt mà chẳng phải phi đang diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai là phi đã diệt và cũng phi đang diệt.

Hay là tâm phi đang diệt là phi đã diệt phải chăng? Tâm quá khứ là phi đang diệt mà chẳng phải phi đã diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai là phi đang diệt và cũng phi đã diệt.

57.

 • Người nào tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na sanh, thì người ấy tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt phải chăng? Người trong khi tâm sát-na diệt, chỉ lướt qua sát-na sanh chưa lướt qua sát-na diệt. Còn người đã qua tâm rồi, mới là lướt qua sát-na sanh và cũng lướt qua sát-na diệt.

Hay là người nào tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt, thì người ấy tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na sanh phải chăng? Người đã qua tâm rồi (atītaṃ cittaṃ).

 • Người nào tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na sanh, thì người ấy tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai.

Hay là người nào tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt, thì người ấy tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na sanh phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chưa lướt qua sát-na diệt chẳng phải chưa lướt qua sát-na sanh. Còn người trong sát-na sanh của tâm vị lai mới là chưa lướt qua sát-na diệt và cũng chưa lướt qua sát-na sanh.

Dứt xiển minh phần người

 

Xiển Minh Phần Pháp (Dhammavāraniddeso)

58.

 • Tâm nào sanh ra phi vẫn diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào sẽ diệt phi đang sanh, thì tâm ấy đang sanh phi diệt phải chăng? Phải rồi.

 • Tâm nào phi sanh ra vẫn diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào phi sẽ diệt sẽ sanh thì tâm ấy phi sanh ra vẫn diệt phải chăng? Không có (natthi).

59.

 • Tâm nào sanh ra thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào sanh tồn thì tâm ấy sanh ra phải chăng? Vào sát na diệt của tâm sanh tồn, mà tâm ấy chẳng phải sanh ra. Còn vào sát na sanh la tâm sanh tồn, cũng là sanh ra.

 • Tâm nào phi sanh ra là tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Vào sát na diệt là tâm phi sanh ra mà tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn. Còn tâm quá khứ vị lai phi sanh ra và cũng phi sanh tồn.

Hay là tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng? Phải rồi.

60.

 • Tâm nào đang diệt thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào đã sanh thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Vào sát-na sanh là tâm đã sanh, mà tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn vào sát-na diệt thì tâm đã sanh và cũng đang diệt.

 • Tâm nào phi đang diệt thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Vào sát na sanh của tâm, thì tâm ấy phi đang diệt, mà tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn. Còn tâm quá khứ vị lai thì phi vẫn diệt và cũng phi sanh tồn.

Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

61.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải (no).

Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải (no).

 • Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi đang sanh mà tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn trong sát-na diệt của tâm vị lai là phi đang sanh và cũng phi từng sanh.

Hay là tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm là phi từng sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn trong sát-na diệt của tâm vị lai mới phi từng sanh và cũng phi đang sanh.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi đang sanh mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ mới phi đang sanh và cũng phi sẽ sanh.

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm (là tâm) phi sẽ sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn trong sát-na diệt của tâm quá khứ (là tâm) phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi từng sanh mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn tâm hiện tại phi từng sanh và cũng phi sẽ sanh.

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ sanh mà tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn tâm hiện tại phi sẽ sanh và cũng phi từng sanh.

62.

 • Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải (no).

Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi đang diệt mà tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai đang diệt và cũng phi từng diệt.

Hay là tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm (là tâm) phi từng diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai mới phi từng diệt và cũng phi đang diệt.

 • Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai phi đang diệt mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn tâm quá khứ mới phi đang diệt và cũng phi sẽ diệt.

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm phi sẽ diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn tâm quá khứ mới phi sẽ diệt và cũng phi đang diệt.

 • Tâm nào từng diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai (là tâm) phi từng diệt mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi từng diệt và cũng phi sẽ diệt.

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ diệt mà tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi sẽ diệt và cũng phi từng diệt.

63.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi đang sanh mà tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt tâm vị lai mới là phi đang sanh và cũng phi từng diệt.

Hay là tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm phi từng diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn sát-na diệt của tâm vị lai mới là tâm phi từng diệt và cũng phi đang sanh.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Tâm vị lai sẽ diệt mà tâm ấy chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh, thì tâm sẽ diệt và cũng đang sanh.

 • Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Tâm vị lai phi đang sanh mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ, thì tâm phi đang sanh và cũng phi sẽ diệt.

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

 • Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai là tâm phi từng sanh mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt thì tâm phi từng sanh và cũng phi sẽ diệt.

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm vị lai (là tâm) phi sẽ diệt mà tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn sát-na diệt, thì tâm phi sẽ diệt và cũng phi từng sanh.

64.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Tâm quá khứ vị lai, phi đang diệt mà tâm ấy chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là phi đang diệt và cũng đang sanh.

 • Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Tâm quá khứ vị lai, phi đang sanh mà tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi đang sanh và cũng đang diệt.

Hay là tâm nào đang diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

65.

 • Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào đã sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm đã sanh mà tâm ấy chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm mới là đã sanh và cũng đang sanh.

 • Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm phi đang sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai đều là phi đang sanh và cũng phi đã sanh.

Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

66.

 • Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào đã sanh, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Sát-na sanh là tâm đã sanh mà tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là đã sanh và cũng đang diệt.

 • Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm phi đang diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai mới là phi đang diệt và cũng phi đã sanh.

Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

67.

 • Tâm nào đã sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào đã sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi đã sanh mà tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn tâm vị lai mới phi đã sanh và cũng phi từng sanh.

Hay là tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Tâm hiện tại phi từng sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm vị lai, phi từng sanh và cũng phi đã sanh.

 • Tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi đã sanh mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn tâm quá khứ mới phi đã sanh và cũng phi sẽ sanh.

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Tâm hiện tại phi sẽ sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ phi sẽ sanh và cũng phi đã sanh.

68.

 • Tâm nào từng sanh phi đã sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là tâm nào sẽ sanh phi đã sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải.

 • Tâm nào phi từng sanh và chẳng phải phi đã sanh, thì tâm ấy phi sẽ phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm nào phi sẽ sanh và chẳng phải phi đã sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Phải rồi.

69.

 • Tâm đã sanh, thì tâm đang sanh phải chăng? Trong sát-na diệt, tâm đã sanh mà phi đang sanh. Còn trong sát-na sanh, thì tâm đã sanh và cũng đang sanh.

Hay là tâm đang sanh, thì tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi.

 • Tâm phi đã sanh, thì tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm phi đang sanh, thì tâm phi đã sanh phải chăng? Trong sát-na diệt là tâm phi đang sanh mà chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai mới là phi đang sanh và phi đã sanh.

70.

 • Tâm đã diệt là tâm đang diệt phải chăng? Không phải.

Hay là tâm đang diệt là tâm đã diệt phải chăng? Không phải.

 • Tâm phi đã diệt là tâm phi đang diệt phải chăng? Trong sát-na diệt là tâm phi đã diệt mà chẳng phải phi đang diệt. Còn trong sát-na sanh của tâm vị lai mới là phi đã diệt và cũng phi đang diệt.
 • Tâm phi đang diệt là tâm phi đã diệt phải chăng? Tâm quá khứ là phi đang diệt mà chẳng phải phi đã diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai mới phi đang diệt và cũng phi đã diệt.

71.

 • Tâm nào đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy khi đang diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phải chăng? Sát-na diệt của tâm lướt qua sát-na sanh mà chẳng phải lướt qua sát-na diệt. Còn tâm đã qua rồi (atīta) mới là lướt qua sát-na sanh và cũng lướt qua sát-na diệt.

Hay là tâm nào đang diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phải chăng? Tâm quá khứ.

 • Tâm nào phi đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy phi đang diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai.

Hay là tâm nào phi đang diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy phi đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phải chăng? Sát-na diệt của tâm chưa lướt qua sát-na diệt mà chẳng phải chưa lướt qua sát-na sanh. Còn sát-na sanh của tâm vị lai mới phi lướt qua sát-na diệt và cũng phi lướt qua sát-na sanh.

Dứt xiển minh về pháp (dhammaniddesa)

 

Xiển Minh Phần Người Và Pháp (Puggaladhammavāraniddeso)

72.

 • Người nào tâm nào đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy sẽ diệt phi sẽ sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm nào sẽ diệt phi sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tâm nào phi đang sanh đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh đang diệt phải chăng? Không có.

73.

 • Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm nào đã sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm đã sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm (là người mà tâm) đã sanh và cũng đang sanh.

 • Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người ấy tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na diệt của tâm là phi đang sanh còn người ấy tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai mới phi đang sanh và cũng phi đã sanh.

Hay là người nào tâm nào phi đã sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi.

74.

 • Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tâm nào đã sanh, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Sát-na sanh là tâm đã sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là đã sanh và cũng đang diệt.

 • Người nào tâm nào phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm phi đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải đã sanh? Còn tâm quá khứ vị lai mới là phi đang diệt và cũng phi đã sanh.

Hay là người nào tâm nào phi đã sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi.

75.

 • Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải.

Hay là người nào tâm nào từng sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải.

 • Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người ấy tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi đang sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn sát-na diệt của tâm vị lai mới là phi đang sanh và cũng phi từng sanh.

Hay là người nào tâm nào phi từng sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm phi từng sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn sát-na diệt của tâm vị lai mới là phi từng sanh và cũng phi đang sanh.

 • Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là người nào tâm nào sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải.

 • Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người ấy tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai là phi đang sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ mới là phi đang sanh và cũng phi sẽ sanh.

Hay là người nào tâm nào phi sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Sát-na sanh của tâm là phi sẽ sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ mới là phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh.

 • Người nào tâm nào từng sanh, thì người ấy tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải.

Hay là người nào tâm nào sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải.

 • Người nào tâm nào phi từng sanh, thì người ấy tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi từng sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn tâm hiện tại mới là phi từng sanh và cũng phi sẽ sanh.

Hay là người nào tâm nào phi sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn tâm hiện tại mới là phi sẽ sanh và cũng phi từng sanh.

76.

 • Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải.

Hay là người nào tâm nào từng diệt, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải.

 • Người nào tâm nào phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai mới là phi đang diệt và cũng phi từng diệt.

Hay là người nào tâm nào phi từng diệt, thì người ấy tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm là phi từng diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai mới là phi từng diệt và cũng phi đang diệt.

 • Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải.

Hay là người nào tâm nào sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải.

 • Người nào tâm nào phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai là phi đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn tâm quá khứ mới là phi đang diệt và cũng phi sẽ diệt.

Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm là phi sẽ diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn tâm quá khứ mới là phi sẽ diệt và cũng phi đang diệt.

 • Người nào tâm nào từng diệt, thì người ấy tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải.

Hay là người nào tâm nào sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải.

 • Người nào tâm nào phi từng diệt, thì người ấy tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai phi từng diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi từng diệt và cũng phi sẽ diệt.

Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi sẽ diệt và cũng phi từng diệt.

Dứt xiển minh người và pháp

Hết phần xiển minh hỗn hợp (missaka)

---

77.

Trong câu nói người nào tâm nào, (Phật) Ngài trình bày theo tự chơn tướng; trong câu nói “Trong tâm nào” chính là “Trong tâm của người nào”, Ngài trình bày theo ý nghĩa như nhau.

Tâm có ái của người nào... pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, pháp tương ưng lạc thọ, pháp tương ưng khổ thọ, pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ... pháp hữu kiến hữu đối chiếu, pháp vô kiến hữu đối chiếu, pháp vô kiến vô đối chiếu, pháp nhân, pháp phi nhân... pháp hữu y (saraṇa), pháp vô y (araṇa).

Những pháp này luôn đến pháp hữu y và pháp vô y, đếu đến sự thành song (yamaka) có 3 như là căn song (mūlayamaka), tâm song (cittayamaka) và pháp song (dhammayamaka).

Dứt phần xiển minh hỗn hợp

Hết Tâm song (cittayamaka)

---

 

 

 

PHÁP SONG

(Dhammayamaka)

 

                                       PHẦN ÁN TRÍ (PAÑÑATTIVĀRA)        

Phần Xiển Thuật (Uddesavāra)

78.

 • Thiện tức là pháp thiện phải chăng? Pháp thiện tức là thiện phải chăng?
 • Bất thiện tức là pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện tức là bất thiện phải chăng?
 • Vô ký tức là pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký tức là vô ký phải chăng?

79.

 • Phi thiện tức là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp thiện tức là phi thiện phải chăng?
 • Bất thiện tức là phi pháp bất thiện phải chăng? Phi pháp bất thiện tức là phi bất thiện phải chăng?
 • Phi vô ký tức là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp vô ký tức là phi vô ký phải chăng?

80.

 • Thiện là pháp thiện phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng?
 • Thiện là pháp thiện phải chăng? Pháp là pháp vô ký phải chăng?
 • Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng?
 • Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng? Pháp là pháp vô ký phải chăng?
 • Vô ký là pháp vô ký phải chăng? Pháp là pháp thiện phải chăng?
 • Vô ký là pháp vô ký phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng?

81.

 • Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng?
 • Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng?
 • Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng?
 • Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng?
 • Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng?
 • Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng?

82.

 • Thiện là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng?
 • Bất thiện là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng?
 • Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng?

83.

 • Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng?
 • Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng?
 • Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng?

84.

 • Thiện là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng?
 • Thiện là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng?
 • Bất thiện là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng?
 • Bất thiện là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng?
 • Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng?
 • Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng?

85.

 • Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng?
 • Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng?
 • Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng?
 • Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng?
 • Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng?
 • Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng?

Dứt phần xiển thuật (uddesavāra)

---

Phần Xiển Minh (Niddesavāra)

86.

 • Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi.

Pháp thiện là thiện phải chăng? Phải rồi.

 • Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.

Pháp bất thiện là bất thiện phải chăng? Phải rồi.

 • Vô ký là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.

Pháp vô ký là vô ký phải chăng? Phải rồi.

87.

 • Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi.

Phi pháp thiện là phi thiện phải chăng? Phải rồi.

 • Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.

Phi pháp bất thiện là phi bất thiện phải chăng? Phải rồi.

 • Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.

Phi pháp vô ký là phi vô ký phải chăng? Phải rồi.

88.

 • Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp là pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng đặng và pháp bất thiện cũng đặng. Còn pháp ngoài ra đó là phi pháp bất thiện.
 • Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp là pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng đặng và gọi pháp vô ký cũng đặng. Còn pháp ngoài ra là phi pháp vô ký.
 • Bất thiện gọi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải, gọi pháp thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp thiện.
 • Bất thiện gọi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp vô ký.
 • Vô ký gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra là phi pháp thiện.
 • Vô ký gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp bất thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp bất thiện.

89.

 • Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi pháp là phi vô ký phải chăng? Phải rồi.
 • Phi BấtThiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.
 • Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.
 • Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.

90.

 • Thiện là pháp phải chăng? Phải rồi.

Pháp là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. Pháp thiện gọi pháp cũng đặng và gọi pháp thiện cũng đặng. Còn pháp ngoài ra phi pháp thiện.

 • Bất thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi.

Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp bất thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp bất thiện.

 • Vô ký gọi pháp phải chăng? Phải rồi.

Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký.

91.

 • Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra thiện, những pháp ngoài ra gọi phi pháp thiện. Còn trừ thiện và những pháp ngoài ra, mới gọi phi thiện cũng phải và gọi phi pháp cũng phải.
 • Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra bất thiện, những pháp ngoài ra phi bất thiện mà gọi là pháp. Còn trừ ra bất thiện và pháp, ngoài ra mới gọi phi bất thiện và phi pháp.
 • Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, những pháp ngoài ra là phi vô ký mà còn gọi là pháp. Nếu trừ ra vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi phi vô ký và phi pháp.
 • Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.

92.

 • Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và pháp bất thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp bất thiện.
 • Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký.
 • Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp thiện.
 • Bất thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký.
 • Vô ký gọi pháp phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp thiện.
 • Vô ký gọi pháp phải chăng? Phải rồi.
 • Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp bất thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp bất thiện.

93.

 • Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ thiện ra rồi, những pháp ngoài ra phi thiện mà gọi là pháp. Còn trừ ra thiện và pháp, ngoài ra không gọi là thiện và cũng không gọi là pháp.
 • Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra thiện, những pháp ngoài ra là phi thiện mà còn gọi là pháp. Nếu trừ cả thiện và pháp, ngoài ra mới gọi phi thiện và phi pháp.
 • Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.
 • Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trừ bất thiện, còn những pháp ngoài ra là phi bất thiện mà còn gọi là pháp. Nếu trừ cả bất thiện và pháp, ngoài ra mới gọi là phi bất thiện và phi pháp.
 • Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trừ bất thiện, những pháp ngoài ra là phi bất thiện mà còn gọi là pháp. Nếu trừ bất thiện và pháp, ngoài ra mới gọi là phi bất thiện và phi pháp.
 • Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.
 • Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, còn những pháp ngoài ra là phi vô ký mà còn gọi là pháp. Nếu trừ ra cả vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi là phi vô ký và phi pháp.
 • Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi.
 • Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, những pháp ngoài ra là phi vô ký mà còn gọi là pháp. Nếu trừ cả vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi là phi vô ký và phi pháp.
 • Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi.

Dứt xiển minh (niddesa) và hết phần án trí (pannattivāra)

 

PHẦN HÀNH VI (PAVATTIVĀRA)

Phần Hành Vi Sanh

94.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

95.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện trong Vô sắc giới, pháp thiện đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thiện cõi Ngũ uẩn, pháp thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh.

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng nơi tất cả người đang sanh bình nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thiện trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

96.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện trong Vô sắc giới, pháp bất thiện đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh bất thiện trong cõi Ngũ uẩn, pháp bất thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh.

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng của tất cả người sanh bình nhựt (pavatti), pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh bất thiện trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh.

97.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

98.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn trong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

99.

Pháp bất thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn trong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh.

100.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

101.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện trong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh.

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng trong tất cả người đang sanh bình nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện của người trong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

102.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện trong cõi Vô sắc, pháp bất thiện đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh bất thiện của người trong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp bất thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh.

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng nơi tất cả người đang sanh bình nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp vô ký đang sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh.

103.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bất thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện và bất thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

104.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng khi bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện và sát-na diệt của tâm tử khi bình nhựt trong cõi Vô sắc, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử trong lúc bình nhựt, pháp vô ký chẳng phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

105.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng khi bình nhựt, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử trong khi bình nhựt, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử khi bình nhựt, pháp vô ký chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh.

106.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

107.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

108.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

109.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện, tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện, tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

110.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng trong khi bình nhựt; pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt trong cõi Vô sắc và sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

111.

Pháp Bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng khi bình nhựt (pavatti), pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm lúc bình nhựt và sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm khi bình nhựt và sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh.

112.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

113.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

114.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

115.

Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

116.

Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi tứ uẩn và ngũ uẩn, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh.

117.

Pháp bất thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện không từng sanh. Còn cõi tứ uẩn và ngũ uẩn, pháp vô ký từng sanh và pháp bất thiện cũng từng sanh.

118.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm bất thiện thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư (suddhāvāsā) pháp bất thiện từng sanh mà không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh.

119.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh.

120.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh và pháp bất thiện cũng từng sanh.

121.

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

122.

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

123.

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

124.

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

125.

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Đã từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

126.

Pháp bất thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

127.

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm bất thiện thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, pháp thiện không từng sanh mà pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện không từng sanh và pháp bất thiện cũng không từng sanh.

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

128.

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp thiện không từng sanh mà pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện không từng sanh và pháp vô ký cũng không từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

129.

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp bất thiện không từng sanh mà pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện không từng sanh và pháp vô ký cũng không từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

130.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo cao tột (aggamagga) theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

131.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng sẽ sanh.

132.

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán và người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

133.

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

134.

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi tứ uẩn và ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện cũng sẽ sanh.

135.

Pháp bất thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

136.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và bậc sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra với những cõi ấy, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

137.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sẽ đắc đạo cao tột, bậc La Hán và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện cũng sẽ sanh.

138.

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người sẽ đắc đạo cao tột tâm không xen hở và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

139.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp thiện sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ sanh.

140.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót (pacchimacittasamangīnaṃ), pháp thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

141.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người sẽ đắc La Hán đạo theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

142.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

143.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

144.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

145.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Bậc sẽ đắc La Hán đạo theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy. Còn người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ sanh.

146.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

147.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán, người sẽ đắc đạo La Hán theo thứ lớp tâm không gián đoạn và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

148.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện, pháp bất thiện từng sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

149.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

150.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp vô ký từng sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh.

151.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào…

152.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp bất thiện từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

153.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

154.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh.

155.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Đã từng sanh.

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

156.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy phải chăng? Đã từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

157.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy phải chăng? Đã từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

158.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào…

159.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai hiện hành của bực Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng không từng sanh.

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

160.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người nương cõi Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng không từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

161.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người nương cõi Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư sơ sanh với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng không từng sanh.

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

162.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột (aggamaggassa), tâm nào thứ lớp liên tiếp đắc đạo cao tột và sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện ngoài ra đó, pháp thiện đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện, pháp bất thiện sẽ sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

163.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

164.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của bất thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh.

165.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào…

166.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp liên tiếp đắc đạo cao tột, sát-na sanh của tâm sanh, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện, pháp bất thiện sẽ sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

167.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng đang sanh.

168.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh.

169.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ không sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, chư La Hán hay tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na diệt của tâm ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải không đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư La Hán, tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao thượng, thì sát-na diệt của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

170.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

171.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ không sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

172.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào…

173.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, bậc La Hán mà tâm nào thứ lớp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải chẳng đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, chư La Hán, hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na diệt của tâm ấy, và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

174.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký không phải chẳng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

175.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải không sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

176.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng với quả La Hán, những tâm nào thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

177.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

178.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

179.

Pháp thiện từng sanh với cõi nào…

180.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo cao tột, La-hán quả với những tâm liên tiếp không xen hở đạo cao tột pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc phát sanh lên cõi Tịnh Cư, pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn, ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ sanh và pháp thiện cũng từng sanh.

181.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng từng sanh.

182.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Tâm thứ hai hiện hành của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất thiện cũng từng sanh.

183.

Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

184.

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

185.

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

186.

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào…

187.

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư, pháp thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện không từng sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Bậc tề toàn đạo chí thượng, quả La Hán, tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao tột, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng không từng sanh.

188.

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

189.

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

Dứt phần sanh (uppādavāra)

---

 

Phần Diệt (Nirodhavāra)

190.

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải.

191.

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang diệt mà pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện trong cõi Ngũ uẩn, pháp thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện của người trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

192.

Pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện, người nương cõi Vô sắc, pháp bất thiện đang diệt mà pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt bất thiện của người nương cõi Ngũ uẩn, pháp bất thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt bất thiện của người trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

193.

Pháp thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

194.

Pháp thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

195.

Pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

196.

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

197.

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang diệt mà pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện nơi người ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng khi bình nhựt, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện nơi người ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

198.

Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện trong Vô sắc, pháp bất thiện đang diệt mà pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt bất thiện nơi người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp bất thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng khi bình nhựt, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt bất thiện nơi người ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

199.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải.

Sát-na diệt thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt.

200.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng thời bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh thời bình nhựt, sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh thời bình nhựt, sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt.

201.

Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh khi bình nhựt và sát-na diệt thiện nơi người Vô sắc, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm nơi tất cả người đang sanh khi bình nhựt (pavatti) và sát-na diệt thiện của người nương Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt.

202.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

203.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Không có.

204.

Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Không có.

205.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, tâm thiện bất tương ưng và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt.

206.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng thời bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh và sát-na diệt bất thiện của người Vô sắc với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện nơi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, người đang sanh thời bình nhựt và sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt.

207.

Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng của người đang tử, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm của tất cả người đang sanh thời bình nhựt và sát-na diệt thiện nơi người Vô sắc với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh thời bình nhựt và sát-na diệt thiện của người Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt.

208.

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

209.

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

210.

Pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

211.

Pháp thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

212.

Pháp thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng diệt.

213.

Pháp bất thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng diệt.

214.

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương ở cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện cũng từng diệt.

215.

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng diệt.

216.

Pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên cõi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng diệt.

217.

Pháp thiện không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

218.

Pháp thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

219.

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

220.

Pháp thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

221.

Pháp thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Không có.

222.

Pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Không có.

223.

Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai sanh lên cõi Tịnh cư, pháp thiện không từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai sanh lên của bậc Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện không từng diệt và pháp bất thiện cũng không từng diệt.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

224.

Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện không từng diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện không từng diệt và pháp vô ký cũng không từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

225.

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sanh lên cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt và pháp vô ký cũng không từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

226.

Pháp thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, pháp thiện sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

227.

Pháp thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng và bậc La-hán quả, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ diệt.

228.

Pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, bậc La-hán quả và tâm thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

229.

Pháp thiện sẽ diệt với cõi nào…

230.

Pháp thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng tâm thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

231.

Pháp thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, La-hán quả và bậc Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ diệt.

232.

Pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả, tâm liên tiếp không xen hở đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

233.

Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng, tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng và La-hán quả, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

234.

Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng và bậc La Hán, pháp thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

235.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và người tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

236.

Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với cõi nào…

237.

Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng, tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng chư La-hán quả và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

238.

Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, chư La-hán quả và bậc Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

239.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào Cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

240.

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

241.

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

242.

Pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

243.

Pháp thiện đang diệt với cõi nào..

244.

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

245

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

246.

Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

247.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải từng diệt người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

248.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải từng diệt người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

249.

Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải từng diệt người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

250.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào…

251.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai sanh lên nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

252.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

253.

Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

254.

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nào thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp thiện đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện của người ngoài ra đó, pháp thiện đang diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

255.

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt, người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

256.

Pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

257.

Pháp thiện đang diệt với cõi nào…

258.

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm mà thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp thiện đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện đó với những cõi ấy, pháp thiện đang diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

259.

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng đang diệt.

260.

Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt.

261.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh của đạo chí thượng, bậc La Hán, mà tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng , sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nào thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo chí thượng, chư quả La Hán, tâm nào thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na sanh của tâm người ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt.

262.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

263.

Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

264.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào…

265.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo chí thượng, chư La-hán quả, tâm nào thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na sanh tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo chí thượng, chư La Hán quả, tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na sanh của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt.

266.

Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

267.

Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

268.

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

269.

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng diệt mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

270.

Pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện từng diệt mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

271.

Pháp thiện từng diệt với cõi nào…

272.

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp thiện từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên nơi Tịnh cư, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng từng diệt.

273.

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng diệt mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai cửa bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng từng diệt.

274.

Pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng từng diệt.

275.

Pháp thiện chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

276.

Pháp thiện chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

277.

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

278.

Pháp thiện không từng diệt với cõi nào…

279.

Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp thiện không từng diệt mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng không từng diệt.

280.

Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

281.

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

Dứt phần diệt (nirodhavāra)

 

Phần Sanh Diệt (Uppādanirodhavāra)

282.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

283.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

284.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

285.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

286.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

287.

Pháp bất thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp thiện đang diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh.

288.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

289.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

290.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

291.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

292.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm trong khi bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng thời bình nhựt, sát-na diệt thiện và bất thiện trong Vô sắc, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng thời bình nhựt và sát-na diệt thiện, bất thiện nơi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

293.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả người đang tử thời bình nhựt, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt và người trong sát-na diệt thiện, bất thiện nơi Vô sắc, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt và người trong sát-na diệt thiện, bất thiện nơi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh.

294.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

295.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

296.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

297.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

298.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả người đang tử thời bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng thời bình nhựt và người trong sát-na diệt thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người trong sát-na diệt thiện và bất thiện trong Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

299.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm của tất cả người đang tử, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người trong sát-na diệt thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt, sát-na diệt tâm thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh.

300.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

301.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

302.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

303.

Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

304.

Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng sanh.

305.

Pháp bất thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng sanh.

306.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện cũng từng sanh.

307.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng sanh.

308.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng sanh.

309.

Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

310.

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

311.

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

312.

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

313.

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

314.

Pháp bất thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

315.

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện từng diệt với với người ấy cõi ấy. Còn bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

316.

Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải từng sanh mà pháp vô ký từng diệt với với người ấy cõi ấy. Còn người sanh lên cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

317.

Pháp bất thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải từng sanh mà pháp vô ký từng diệt với với người ấy cõi ấy. Còn bậc đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải từng sanh và pháp vô ký cũng không từng diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

318.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? Tâm nào thứ lớp liên tiếp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

319.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ sanh.

320.

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

321.

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

322.

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ sanh.

323.

Pháp bất thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

324.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó, pháp thiện sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

325.

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và bậc Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ sanh.

326.

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh.

327.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ sanh.

328.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả pháp thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

329.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

330.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

331.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

332.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

333.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ sanh.

334.

Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

335.

Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

336.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh thiện, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

337.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

338.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh.

339.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào …

340.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

341.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, người vô tưởng, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

342.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, người vô tưởng, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh.

343.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

344.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

345.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

346.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào..

347.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

348.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng không từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

349.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký cũng không từng diệt.

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

350.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện ngoài ra đó, pháp thiện đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

351.

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

352.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh.

353.

Pháp thiện đang sanh với cõi nào…

354.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

355.

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng đang sanh.

356.

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh.

357.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư La-hán quả, hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

358.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na diệt tâm chót, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

359.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na diệt tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

360.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào…

361.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng và chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh.

362.

Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

363.

Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

364.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

365.

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

366.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

367.

Pháp thiện từng sanh với cõi nào…

368.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn La Hán đạo, chư La-hán quả và người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc đang sanh nơi Tịnh cư, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng từng sanh.

369.

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng từng sanh.

370.

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng từng sanh.

371.

Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

372.

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

373.

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

374.

Pháp thiện chẳng phải từng sanh với cõi nào…

375.

Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm thứ lớp đạo chí thượng không xen hở, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt mà pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải từng sanh.

376.

Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

377.

Pháp bất thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

Dứt phần sanh diệt (uppādanirodhavāra) và dứt phần hành vi (pavattivāra)

---

 

PHẦN TU TIẾN (BHAVANAVARA)

378.

 • Người nào đang tu tiến pháp thiện, thì người ấy đang bài trừ pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang bài trừ pháp bất thiện, thì người ấy đang tu tiến pháp thiện phải chăng? Phải chăng.

 • Người nào chẳng phải đang tu tiến pháp thiện, thì người ấy chẳng phải đang bài trừ pháp thiện phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang bài trừ pháp bất thiện, thì người ấy chẳng phải đang tu tiến pháp thiện phải chăng? Phải rồi…

Dứt phần tu tiến (bhāvanā)

Hết Pháp song (Dhamma yamaka)

---

Bình luận
| Mới nhất