Lễ bái Phụ Mẫu

Bài hát được phổ nhạc theo bài kinh Lễ bái Phụ Mẫu- kinh nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy

Bình luận
| Mới nhất