Giác Bảo Hoa kỳ 9 năm 2011

Sinh hoạt Phật Pháp của Đạo tràng Giác Bảo Hoa ngày 20-3-2011. Thuyết Pháp và lễ Cầu siêu cho đồng bào bị thiên tai tại Nhật.

Bình luận
| Mới nhất