Danh sách Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-HĐTS do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký ngày 21/03/2023 về việc chuẩn y nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027).

DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG THIỀN HỌC NAM TRUYỀN

TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

Danh sách Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thiền học Nam truyền nhiệm kỳ IX (2022-2027) - TNT.jpg (2117559 KB)

STT

CHỨC DANH

PHÁP DANH

1

Giám đốc

TT.ThS. Giác Trí

2

Phó Giám đốc Thường trực

TT. Thích Trí Chơn

3

Phó Giám đốc

TT. Thích Minh Niệm

4

Phó Giám đốc

ĐĐ.TS. Thiện Đức

5

Phó Giám đốc

TT.TS. Thiện Minh

6

Phó Giám đốc kiêm Thư ký

NS.TS.TN. Diệu Hiếu

7

Phó Giám đốc

NS.TS.TN. Liễu Pháp

8

Ủy viên Thường trực

TT. Pháp Thông

9

Ủy viên Thường trực

TT.TS. Thích Trí Huệ

10

Ủy viên Thường trực

NS.TN. Huệ Dâng

11

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Pháp Hảo

12

Ủy viên Thường trực

ĐĐ.NCS.  Phước Hưng

13

Ủy viên Thường trực

NS.TN. Tịnh An

14

Ủy viên Thường trực

SC.TS.TN. Tâm Tâm

15

Ủy viên Thường trực

SC.ThS.TN. Tuệ Hải

16

Ủy viên Thường trực

Cư sĩ ThS. Tuệ Đăng

17

Ủy viên Thường trực

ĐĐ.NCS. Định Phúc

18

Ủy viên

TT. Giác Lộc

19

Ủy viên

ĐĐ.TS. Giác Kiến

20

Ủy viên

ĐĐ.NCS. Đắc Pháp

21

Ủy viên

ĐĐ.ThS. Minh Tấn

22

Ủy viên

ĐĐ. Tuệ Khai

23

Ủy viên

ĐĐ. Viên Tín

24

Ủy viên

ĐĐ. Kim Tuệ

25

Ủy viên

ĐĐ.ThS. Đại Giác

26

Ủy viên

SC.ThS.TN. Như Liên

27

Ủy viên

SC.NCS.TN. Thánh Thảo

28

Phó Thư ký

SC.TN. Tường Tuệ

29

Ủy viên

SC.ThS.TN. Tuệ Trí

30

Ủy viên

Tu nữ Hương Thiền

31

Ủy viên

Cư sĩ TS. Viên Định

32

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Sala

33

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Tuệ

Định Phúc

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất