Danh sách Nhân sự Tiểu ban Phật tử Nam tông Kinh Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Căn cứ Quyết định số 011/QĐ-BHDPT do Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TW ký ngày 10/03/2023 về việc chuẩn y nhân sự Tiểu ban Phật tử Nam tông Kinh trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027).

DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

TIỂU BAN PHẬT TỬ NAM TÔNG KINH

TRỰC THUỘC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

Danh sách Nhân sự Tiểu ban Phật tử Nam tông Kinh Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027) - PTNTKg@3x.jpg (1950813 KB)

A. THƯỜNG TRỰC: 9 VỊ

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

THẾ DANH

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

1

Trưởng Tiểu ban

TT. Thích Thiện Hạnh

(Lý Văn Tỵ)

1969

TP. HCM

2

Phó Tiểu ban Thường trực

TT. Thích Pháp Nhiên

(Phạm Thành Nhiên)

1971

TP. HCM

3

Phó Tiểu ban

TT. Thích Tâm Lượng

(Kim Thái Sơn)

1967

TP. HCM

4

Phó Tiểu ban

ĐĐ. Thích Minh Châu

(Ngô Minh Thái)

1978

TP. HCM

5

Phó Tiểu ban

kiêm Chánh Thư ký

PT. Diệu Tiên

(Trần Thị Đào)

1974

TP. HCM

6

Phó Thư ký

kiêm Chánh Văn phòng

PT. Diệu Tươi

(Lê Thị Hồng Quyên)

1990

Tiền Giang

7

Thủ quỹ

PT. Hạnh Mỹ

(Nguyễn Thị Thu Trang)

1977

BR-VT

8

Kiểm soát

TT. Thích Chơn Minh

(Thới Văn Hòa)

1968

TP. HCM

9

Ủy viên Thường trực

TT.Thích Phước Thắng

(Hà Văn Tuấn)

1954

BR-VT

 

B. ỦY VIÊN: 20 VỊ

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

THẾ DANH

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

1

Ủy viên

ĐĐ. Hạnh Quang

(Nguyễn Văn Song)

1945

BR-VT

2

Ủy viên

ĐĐ. Huệ Tịnh

(Trần Quang Xinh)

1966

Tiền Giang

3

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Thắng

(Quách Đình Lộc)

1968

Đồng Nai

4

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Hiếu

(Lưu Phước Toàn)

1983

TP. Đà Nẵng

5

Ủy viên

ĐĐ. Thích Định Phúc

(Nguyễn Hoàng Phúc)

1986

TP. HCM

6

Ủy viên

ĐĐ. Hạnh Tuệ

(Vũ Mạnh Trí)

1989

TP. HCM

7

Ủy viên

Tu nữ Hương Thiền

(Nguyễn Thu Hương)

1977

TP. Hà Nội

8

Ủy viên

PT. Thiện Tín

(Nguyễn Văn Nhơn)

1957

TP. HCM

9

Ủy viên

PT. Thiện Hữu

(Mai Văn Hiệp)

1963

TP. HCM

10

Ủy viên

PT. Thiện Pháp Vương

(Ngô Thanh Khải)

1965

TP. HCM

11

Ủy viên

PT. Hạnh Thiện

(Phạm Văn Hạnh)

1973

TP. HCM

12

Ủy viên

PT. Thiện Đạt

(Nguyễn Tấn Đạt)

1978

TP. HCM

13

Ủy viên

PT. Diệu Tuyết

(Trần Thị Ngọc Tuyết)

1954

TP. HCM

14

Ủy viên

PT. Diệu Nga

(Nguyễn Thị Yến)

1966

TP. HCM

15

Ủy viên

PT. Diệu Đài

(Võ Thị Thu Hà)

1964

TP. HCM

16

Ủy viên

PT. Như Ý

(Nguyễn Thị Phước Hồng)

1970

TP. HCM

17

Ủy viên

PT. Diệu Duyên

(Trần Thị Nhi)

1964

TP. HCM

18

Ủy viên

PT. Diệu Thanh

(Trần Thị Thanh Thúy)

1985

Vĩnh Long

19

Ủy viên

PT. Diệu Tuyết

(Huỳnh Thị Kim Hoa)

1961

TP. HCM

20

Ủy viên

PT. Diệu Tịnh

(Huỳnh Thị Thu Hương)

1975

TP. HCM

Định Phúc

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất