Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ - Nibbāna

Phiên bản tháp "Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ, Tác quyền © TRUNG TÂM THIỀN PA-AUK TAWYA (Biên tập bởi PA-AUK TAWYA Sayadaw, tháng sáu 2011)" tóm tắt quá trình tu chứng thất tịnh và 16 tuệ.

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự diệt khổ - Nibbāna size A4:

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự diệt khổ - Nibbāna - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

 

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự diệt khổ - Nibbāna size 100 x 141 cm:

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự diệt khổ - Nibbāna - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

 

nhom tam thanh dao-a5.jpg (2.50 MB)


* Một phiên bản dịch khác theo bộ Thanh tịnh đạo:

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ - Nibbāna - nhom 8 thanh dao-mau-14.5.jpg (5272310 KB)

        Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự diệt khổ - Nibbāna size A4:

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ - Nibbāna - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

       
        Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự diệt khổ - Nibbāna size 100 x 141 cm:

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ - Nibbāna - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Bình luận
| Mới nhất