Ánh sáng của tuệ

‘Ánh Sáng Của Tuệ’, chỉ cho yếu tố chính góp phần thành tựu trong quá trình thiền. Như Sayadaw đã đề cập trong thời thuyết pháp, ‘Chỉ khi có ánh sáng thì bậc tu tiến mới có thể thấy cảnh sắc.

BUDDHASĀSANA THERAVĀDA  

ÁNH SÁNG CỦA TUỆ (LIGHT OF WISDOM) 

Pa Auk Tawya Sayadaw 

(Bản Anh ngữ: Sayadaw U Aciṇṇa)   

Bản Việt ngữ: Bhikkhu Abhikusala – Siêu Thiện 

Hiệu đính: Bhikkhu Ñāṇāloka (sư Thanh Minh) 

Hướng dẫn: Maggabujjhano - Thầy Ngộ Đạo 

Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 

Ánh sáng của tuệ - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

 

 

Pa Auk Tawya Sayadaw

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

Bình luận
| Mới nhất