Những điểm đến của nhận thức

Tác phẩm này nằm trong bộ sách Những Điểm Đến Của Nhận Thức mà tác giả đang xây dựng. Cơ sở chính để xây dựng bộ sách dựa trên tất cả đạo lý, giáo lý... hay sự giáo dục nhân đức tốt đẹp của con người, của mọi tôn giáo, không có sự phân biệt.

Những điểm đến của nhận thức - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Nguồn: Bạch Mã

Bình luận
| Mới nhất